Strona główna » Informacje » Dostawy

Formularz wyszukiwania

Dostawy

1. Termin realizacji zam�wienia wynosi od 1 do max. 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zam�wienia.

2. W przypadku braku towaru na magazynie klient jest informowany o tym fakcie I zwi�zanym z tym przed�u�eniem czasu realizacji powy�ej 7 dni roboczych.

3. Warunki realizacji zam�wie� nietypowych s� ka�dorazowo indywidualnie ustalane z klientem.

4. Wed�ug regulaminu prowadzimy sprzeda� na terenie Polski. Warunki sprzeda�y i wysy�ki towaru za granic� s� ka�dorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

5. Dow�d zakupu – paragon fiskalny jest do��czany do przesy�ki.

6. Faktura wystawiana jest na �yczenie klienta w miesi�cu sprzeda�y na podstawie odes�anego paragonu fiskalnego.

7. Kupuj�cy jest obci��ony kosztami dostawy, zar�wno w przypadku dostawy za po�rednictwem poczty polskiej jak i w przypadku dostawy kurierskiej.

8. Przy zakupach na ��czn� kwot� powy�ej 1200 z� dostawa jest bezp�atna.

Control - projektowanie stron