Strona główna » Informacje » Gwarancja

Formularz wyszukiwania

Gwarancja

OWG - Ogólne Warunki Gwarancji (dotyczy wyrobów wełnianych)

Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Gwarancji stanowią integralną cześć umowy sprzedaży produktów oferowanych do sprzedaży przez WOOLSHOP z siedzibą w Tychach, zawierają one szczegółowe postanowienia dotyczące umów sprzedaży zawieranych przez WOOLSHOP oraz warunki gwarancji udzielanej przez WOOLSHOP na sprzedawane produkty. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Gwarancji zwane będą w dalszej części niniejszego dokumentu OWG.

I. INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkty oferowane do sprzedaży przez WOOLSHOP to rehabilitacyjno - lecznicze zestawy pościeli wełnianej, oznaczone w PKWiU jako Wyroby Medyczne Produkt wykonany jest w 100% z czystej żywej wełny w runie wg oznaczenia na wyrobie. Elementy stanowiące dodatki nie wełniane wyrobów to: wykończeniowa lamówka, etykieta towarowa Zmiany, jakie mogą powstać w Produkcie w trakcie jego użytkowania wynikać będą z naturalnej właściwości włókna, polegającej na jego tzw. baranizacji, czyli zdolności do łączenia się pojedynczych włókien w zespoły włosowe oraz ze zdolności spilśniania, czyli wzajemnego, ścisłego sczepiania się włókien. Zmiany opisane w niniejszym punkcie są zjawiskiem naturalnym dla produktów składających się w 100% z wełny naturalnej, w żaden sposób nie pogarszającym jakości ani wartości Produktu. Ze względu na właściwości dzianiny wełnianej, sprzedający zastrzega, że wymiary produktów mogą się różnić o +/- 5cm. Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Produkt zakwalifikowany zostały do grupy PKW i U 17.60.11 jako wyroby medyczne z 8% stawką VAT.

II. SPOSÓB KONSERWACJI WYROBÓW

WOOLSHOP. zaleca pranie ręczne Produktu, poprzez namaczanie go w środkach do prania zawierających dużą ilość lanoliny. Temperatura kąpieli piorącej nie powinna przekraczać 30°C, a czas prania 15 minut. Kąpiel powinna być wykonywana przez ugniatanie. Produktu nie należy odwirowywać mechanicznie, ani wykręcać. Po zastosowaniu kąpieli Produkt należy pozostawić do swobodnego odsączenia wody na okres około 2-3 godzin, a następnie rozwiesić w zacienionym, przewiewnym miejscu. Produkt należy chronić przed działaniem promieni słonecznych. Produkt nie może być suszony mechanicznie. Dopuszczalne jest czyszczenie chemiczne Produktu w wyspecjalizowanych pralniach chemicznych.

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

A/ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przez umowę sprzedaży jako Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na klienta jako Kupującego własność Produktu i wydać mu Produkt, a Kupujący zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zakupionego przez Kupującego Produktu, w innym ustalonym przez strony terminie, za pośrednictwem kuriera na koszt Sprzedawcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Produktu, które powstały podczas transportu, będą rozpatrywane jedynie wówczas, jeżeli zostały zgłoszone w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Kupujący może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, według następującego wzoru: "Ja niżej podpisany/a ............ oświadczam, że na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271 z późn. zmianami)) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia ….. z WOOLSHOP z siedzibą w Tychy ul. Jaskółcza 39 ". Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyżej wskazanego 10-dniowego terminu na adres Sprzedawcy. W razie odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić Produkt w stanie nie wykazującym śladów używania, w szczególności Produkt nie może być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania. Kupujący poprzez podpisanie umowy oświadcza, iż został poinformowany, że Produkt jest towarem osobistego użytku i użycie Produktu przez jakąkolwiek osobę wyłącza możliwość użycia jej przez inną osobę, a zatem w razie użycia Produktu przez Kupującego, Sprzedający uprawniony będzie do odmowy przyjęcia zwrotu Produktu i żądania zapłaty równowartości zakupionego Produktu. Wobec powyższego Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że użycie Produktu nie stanowi zmiany w granicach zwykłego zarządu, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271), z związku z czym używany Produkt nie będzie przyjęty przez Sprzedawcę. Kupujący oświadcza ponadto, że został poinformowany, że jakiekolwiek używanie Produktu stwarza domniemanie użycia go poprzez bezpośredni kontakt ze skórą używającego, a zatem z powodów zdrowotnych i epidemiologicznych nie jest możliwe użycie Produktu przez inną osobę. Koszt opakowania i odesłania zwracanego Produktu ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Wszystkie oświadczenia i reklamacje Kupujący winien kierować w formie pisemnej na adres WOOLSHOP 43-100 Tychy ul. Jaskółcza 39

B/ RODZAJE SPRZEDAŻY

Sprzedaż Produktu odbywa się w drodze: sprzedaży gotówkowej oraz przedpłaty na konto bankowe. Pojęcie sprzedaży gotówkowej oznacza dokonanie zapłaty ceny za Produkt wskazanej w umowie sprzedaży w dniu otrzymania towaru do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę lub na bankowe konto Sprzedawcy. Pojęcie przedpłaty oznacza dokonanie wymaganej przedpłaty na podane konto bankowe bądź wpłata całej kwoty przez Kupującego w celu zapłaty ceny za Produkt.

IV. WARUNKI GWARANCJI

Paragon lub faktura są jednocześnie dowodem udzielenia gwarancji na zakupiony przez Kupującego Produkt. Paragon jest wysyłany do klienta, za potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty. Sprzedawca zapewnia Kupującego o dobrej jakości Produktu oraz o tym, że zakupiony Produkt jest wolny od wad. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu wynikające z przyczyn tkwiących w Produkcie. W żadnym razie Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek wady i uszkodzenia powstałe na skutek nienależytego użytkowania, przechowywania lub konserwacji Produktu. Gwarancja nie obejmuje zmian w Produkcie, jakie wynikają z naturalnych właściwości wełny oraz dzianin wełnianych polegających na tzw. baranizacji i spilśnieniu, o którym mowa w pkt. I ppkt. 3 OWG. Oraz tzw. "pyleniu" czyli wychodzeniu włosa, które jest cechą wełny a nie wadą. Gwarancja obejmuje różnice w wymiarach produktu powyżej 5cm, mierzone min. 20cm od brzegu produktu, co jest zgodne z Polską normą dla wyrobów z dzianin. Gwarancja nie obejmuje wypełnienia poduszek. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy i jest liczona od daty zakupu Produktu. Kupujący traci uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji, jeśli nie zawiadomi Sprzedawcy o ujawnionej wadzie Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej wykrycia. Kupujący traci uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji, jeśli Produkt jest z przyczyn leżących po stronie Kupującego zniszczony lub w znacznym stopniu uszkodzony. Ujawnione w okresie gwarancji wady Produktu będą według wyboru Sprzedawcy usuwane w ten sposób, że wadliwy Produkt zostanie niezwłocznie naprawiony bądź w zamian za Produkt wadliwy zostanie dostarczony Produkt wolny od wad. W celu wykonania uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt do siedziby Sprzedawcy. Reklamacje rozpatrywane będą wyłącznie po okazaniu umowy sprzedaży lub paragonu. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Kupującego wadliwego Produktu do siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca oświadcza, że oferowane przez niego Produkty są dopuszczone do stosowania przez ludzi i nie ponosi on odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki zdrowotne wynikające z używania Produktu, a ujawnione u Kupującego lub osób, które używają Produktu zakupionego przez Kupującego, w tym w szczególności wskazane w pkt. V OWG. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

V. PRZECIWWSKAZANIA I OSTRZEŻENIA

Sprzedawca informuje, że używanie Produktu może spowodować następujące Potencjalne zagrożenia: podrażnienia skóry, oczu, dróg oddechowych, których potencjalna przyczyną może być drażniące działanie włókien wełnianych, przedostawanie się luźnych włókien do oczu, nosa, zła konserwacja, zaś potencjalnym skutkiem - zaczerwienienie, zapalenie spojówek, kaszel, kichanie, swędzenie skóry, alergia, której potencjalną przyczyną może być uczulenie na wełnę lub szkodliwe substancje uwalniające się z powodu nieprawidłowej obróbki wykończalniczej włókien wełnianych (pH, formaldehyd, aminy aromatyczne, metale ciężkie),z as potencjalnym skutkiem - wypryski, zaburzenia w oddychaniu, trudniejsze gojenie się uszkodzonych miejsc skóry, którego przyczyną może być zastosowanie wyrobów wełnianych bezpośrednio na uszkodzoną skórę, zaś potencjalnym skutkiem - powikłania w gojeniu się ran. Produktu nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą. Dla niemowląt i małych dzieci oraz osób wrażliwych na działanie drażniące włókien wełnianych zaleca się stosowanie powłok bawełnianych, zabezpieczy to również przed dostaniem się włókien do oczu, nosa i gardła. W przypadku dzieci należy również wrócić uwagę na możliwość oderwania elementów wykończeniowych, szczególnie guzików lub kołków. W razie wystąpienia jakichkolwiek efektów niepożądanych związanych z używaniem Produktu, należy zaprzestać używania Produktu i skonsultować się z lekarzem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie załączniki do umowy sprzedaży stanowią jej integralną część. Wszelkie zmiany umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory powstałe w związku z umową sprzedaży strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy. We wszelkich sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Gwarancja zachowuje ważność tylko po podpisaniu jej przez kupującego i odesłaniu do siedziby firmy Sprzedającego.

Control - projektowanie stron