Strona g│ˇwna » Informacje » Gwarancja

Formularz wyszukiwania

Gwarancja

OWG - Og´┐Żlne Warunki Gwarancji (dotyczy wyrob´┐Żw we´┐Żnianych)

Niniejsze Og´┐Żlne Warunki Um´┐Żw Sprzeda´┐Ży i Gwarancji stanowi´┐Ż integraln´┐Ż cze´┐Ż´┐Ż umowy sprzeda´┐Ży produkt´┐Żw oferowanych do sprzeda´┐Ży przez WOOLSHOP z siedzib´┐Ż w Tychach, zawieraj´┐Ż one szczeg´┐Żowe postanowienia dotycz´┐Żce um´┐Żw sprzeda´┐Ży zawieranych przez WOOLSHOP oraz warunki gwarancji udzielanej przez WOOLSHOP na sprzedawane produkty. Niniejsze Og´┐Żlne Warunki Um´┐Żw Sprzeda´┐Ży i Gwarancji zwane b´┐Żd´┐Ż w dalszej cz´┐Żci niniejszego dokumentu OWG.

I. INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkty oferowane do sprzeda´┐Ży przez WOOLSHOP to rehabilitacyjno ÔÇô lecznicze zestawy po´┐Żcieli we´┐Żnianej, oznaczone w PKWiU jako Wyroby Medyczne Produkt wykonany jest w 100% z czystej ´┐Żywej we´┐Żny w runie wg oznaczenia na wyrobie. Elementy stanowi´┐Żce dodatki nie we´┐Żniane wyrob´┐Żw to: wyko´┐Żczeniowa lam´┐Żwka, etykieta towarowa Zmiany, jakie mog´┐Ż powsta´┐Ż w Produkcie w trakcie jego u´┐Żytkowania wynika´┐Ż b´┐Żd´┐Ż z naturalnej w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci w´┐Ż´┐Żkna, polegaj´┐Żcej na jego tzw. baranizacji, czyli zdolno´┐Żci do ´┐Ż´┐Żczenia si´┐Ż pojedynczych w´┐Ż´┐Żkien w zespo´┐Ży w´┐Żosowe oraz ze zdolno´┐Żci spil´┐Żniania, czyli wzajemnego, ´┐Żcis´┐Żego sczepiania si´┐Ż w´┐Ż´┐Żkien. Zmiany opisane w niniejszym punkcie s´┐Ż zjawiskiem naturalnym dla produkt´┐Żw sk´┐Żadaj´┐Żcych si´┐Ż w 100% z we´┐Żny naturalnej, w ´┐Żaden spos´┐Żb nie pogarszaj´┐Żcym jako´┐Żci ani warto´┐Żci Produktu. Ze wzgl´┐Żdu na w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci dzianiny we´┐Żnianej, sprzedaj´┐Żcy zastrzega, ´┐Że wymiary produkt´┐Żw mog´┐Ż si´┐Ż r´┐Żni´┐Ż o +/- 5cm. Decyzj´┐Ż Prezesa G´┐Ż´┐Żwnego Urz´┐Żdu Statystycznego Produkt zakwalifikowany zosta´┐Ży do grupy PKW i U 17.60.11 jako wyroby medyczne z 8% stawk´┐Ż VAT.

II. SPOS´┐ŻB KONSERWACJI WYROB´┐ŻW

WOOLSHOP. zaleca pranie r´┐Żczne Produktu, poprzez namaczanie go w ´┐Żrodkach do prania zawieraj´┐Żcych du´┐Ż´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż lanoliny. Temperatura k´┐Żpieli pior´┐Żcej nie powinna przekracza´┐Ż 30´┐ŻC, a czas prania 15 minut. K´┐Żpiel powinna by´┐Ż wykonywana przez ugniatanie. Produktu nie nale´┐Ży odwirowywa´┐Ż mechanicznie, ani wykr´┐Żca´┐Ż. Po zastosowaniu k´┐Żpieli Produkt nale´┐Ży pozostawi´┐Ż do swobodnego ods´┐Żczenia wody na okres oko´┐Żo 2-3 godzin, a nast´┐Żpnie rozwiesi´┐Ż w zacienionym, przewiewnym miejscu. Produkt nale´┐Ży chroni´┐Ż przed dzia´┐Żaniem promieni s´┐Żonecznych. Produkt nie mo´┐Że by´┐Ż suszony mechanicznie. Dopuszczalne jest czyszczenie chemiczne Produktu w wyspecjalizowanych pralniach chemicznych.

III. SZCZEGËúOWE WARUNKI SPRZEDA´┐ŻY

A/ POSTANOWIENIA OG´┐ŻLNE

Przez umow´┐Ż sprzeda´┐Ży jako Sprzedawca zobowi´┐Żzuje si´┐Ż przenie´┐Ż´┐Ż na klienta jako Kupuj´┐Żcego w´┐Żasno´┐Ż´┐Ż Produktu i wyda´┐Ż mu Produkt, a Kupuj´┐Żcy zobowi´┐Żzuje si´┐Ż Produkt odebra´┐Ż i zap´┐Żaci´┐Ż Sprzedawcy cen´┐Ż. Sprzedawca zastrzega sobie mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż dostarczenia zakupionego przez Kupuj´┐Żcego Produktu, w innym ustalonym przez strony terminie, za po´┐Żrednictwem kuriera na koszt Sprzedawcy. Reklamacje dotycz´┐Żce uszkodze´┐Ż mechanicznych Produktu, kt´┐Żre powsta´┐Ży podczas transportu, b´┐Żd´┐Ż rozpatrywane jedynie w´┐Żwczas, je´┐Żeli zosta´┐Ży zg´┐Żoszone w momencie odbioru przesy´┐Żki. Warunkiem przyj´┐Żcia reklamacji b´┐Żdzie spisanie protoko´┐Żu reklamacyjnego w obecno´┐Żci kuriera. Kupuj´┐Żcy mo´┐Że odst´┐Żpi´┐Ż od zawartej umowy sprzeda´┐Ży bez podania przyczyny w terminie 10 dni licz´┐Żc od daty zawarcia umowy sprzeda´┐Ży poprzez z´┐Żo´┐Żenie pisemnego o´┐Żwiadczenia o odst´┐Żpieniu od umowy, wed´┐Żug nast´┐Żpuj´┐Żcego wzoru: ÔÇ×Ja ni´┐Żej podpisany/a ............ o´┐Żwiadczam, ´┐Że na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsument´┐Żw oraz odpowiedzialno´┐Żci za szkod´┐Ż wyrz´┐Żdzon´┐Ż przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271 z p´┐Żn. zmianami)) odst´┐Żpuj´┐Ż od umowy sprzeda´┐Ży zawartej dnia ÔÇŽ.. z WOOLSHOP z siedzib´┐Ż w Tychy ul. Jask´┐Żcza 39 ÔÇŁ. Do zachowania terminu wystarczy wys´┐Żanie o´┐Żwiadczenia przed up´┐Żywem powy´┐Żej wskazanego 14-dniowego terminu na adres Sprzedawcy. W razie odst´┐Żpienia od umowy Kupuj´┐Żcy zobowi´┐Żzany jest zwr´┐Żci´┐Ż Produkt w stanie nie wykazuj´┐Żcym ´┐Żlad´┐Żw u´┐Żywania, w szczeg´┐Żlno´┐Żci Produkt nie mo´┐Że by´┐Ż otwierany, uszkodzony, pr´┐Żbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania. Kupuj´┐Żcy poprzez podpisanie umowy o´┐Żwiadcza, i´┐Ż zosta´┐Ż poinformowany, ´┐Że Produkt jest towarem osobistego u´┐Żytku i u´┐Życie Produktu przez jak´┐Żkolwiek osob´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcza mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż u´┐Życia jej przez inn´┐Ż osob´┐Ż, a zatem w razie u´┐Życia Produktu przez Kupuj´┐Żcego, Sprzedaj´┐Żcy uprawniony b´┐Żdzie do odmowy przyj´┐Żcia zwrotu Produktu i ´┐Ż´┐Żdania zap´┐Żaty r´┐Żwnowarto´┐Żci zakupionego Produktu. Wobec powy´┐Ższego Kupuj´┐Żcy przyjmuje r´┐Żwnie´┐Ż do wiadomo´┐Żci, ´┐Że u´┐Życie Produktu nie stanowi zmiany w granicach zwyk´┐Żego zarz´┐Żdu, o kt´┐Żrej mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsument´┐Żw oraz odpowiedzialno´┐Żci za szkod´┐Ż wyrz´┐Żdzon´┐Ż przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271), z zwi´┐Żzku z czym u´┐Żywany Produkt nie b´┐Żdzie przyj´┐Żty przez Sprzedawc´┐Ż. Kupuj´┐Żcy o´┐Żwiadcza ponadto, ´┐Że zosta´┐Ż poinformowany, ´┐Że jakiekolwiek u´┐Żywanie Produktu stwarza domniemanie u´┐Życia go poprzez bezpo´┐Żredni kontakt ze sk´┐Żr´┐Ż u´┐Żywaj´┐Żcego, a zatem z powod´┐Żw zdrowotnych i epidemiologicznych nie jest mo´┐Żliwe u´┐Życie Produktu przez inn´┐Ż osob´┐Ż. Koszt opakowania i odes´┐Żania zwracanego Produktu ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesy´┐Żek za pobraniem. Wszystkie o´┐Żwiadczenia i reklamacje Kupuj´┐Żcy winien kierowa´┐Ż w formie pisemnej na adres WOOLSHOP 43-100 Tychy ul. Jask´┐Żcza 39

B/ RODZAJE SPRZEDA´┐ŻY

Sprzeda´┐Ż Produktu odbywa si´┐Ż w drodze: sprzeda´┐Ży got´┐Żwkowej oraz przedp´┐Żaty na konto bankowe. Poj´┐Żcie sprzeda´┐Ży got´┐Żwkowej oznacza dokonanie zap´┐Żaty ceny za Produkt wskazanej w umowie sprzeda´┐Ży w dniu otrzymania towaru do r´┐Żk kuriera dostarczaj´┐Żcego przesy´┐Żk´┐Ż lub na bankowe konto Sprzedawcy. Poj´┐Żcie przedp´┐Żaty oznacza dokonanie wymaganej przedp´┐Żaty na podane konto bankowe b´┐Żd´┐Ż wp´┐Żata ca´┐Żej kwoty przez Kupuj´┐Żcego w celu zap´┐Żaty ceny za Produkt.

IV. WARUNKI GWARANCJI

Paragon lub faktura s´┐Ż jednocze´┐Żnie dowodem udzielenia gwarancji na zakupiony przez Kupuj´┐Żcego Produkt. Paragon jest wysy´┐Żany do klienta, za potwierdzeniem odbioru, niezw´┐Żocznie po zaksi´┐Żgowaniu zap´┐Żaty. Sprzedawca zapewnia Kupuj´┐Żcego o dobrej jako´┐Żci Produktu oraz o tym, ´┐Że zakupiony Produkt jest wolny od wad. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu wynikaj´┐Żce z przyczyn tkwi´┐Żcych w Produkcie. W ´┐Żadnym razie Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek wady i uszkodzenia powsta´┐Że na skutek nienale´┐Żytego u´┐Żytkowania, przechowywania lub konserwacji Produktu. Gwarancja nie obejmuje zmian w Produkcie, jakie wynikaj´┐Ż z naturalnych w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci we´┐Żny oraz dzianin we´┐Żnianych polegaj´┐Żcych na tzw. baranizacji i spil´┐Żnieniu, o kt´┐Żrym mowa w pkt. I ppkt. 3 OWG. Oraz tzw. ÔÇ×pyleniuÔÇŁ czyli wychodzeniu w´┐Żosa, kt´┐Żre jest cech´┐Ż we´┐Żny a nie wad´┐Ż. Gwarancja obejmuje r´┐Żnice w wymiarach produktu powy´┐Żej 5cm, mierzone min. 20cm od brzegu produktu, co jest zgodne z Polsk´┐Ż norm´┐Ż dla wyrob´┐Żw z dzianin. Gwarancja nie obejmuje wype´┐Żnienia poduszek. Okres gwarancji wynosi 60 miesi´┐Żcy i jest liczona od daty zakupu Produktu. Kupuj´┐Żcy traci uprawnienia wynikaj´┐Żce z udzielonej gwarancji, je´┐Żli nie zawiadomi Sprzedawcy o ujawnionej wadzie Produktu niezw´┐Żocznie, jednak nie p´┐Żniej ni´┐Ż w ci´┐Żgu 14 dni od daty jej wykrycia. Kupuj´┐Żcy traci uprawnienia wynikaj´┐Żce z udzielonej gwarancji, je´┐Żli Produkt jest z przyczyn le´┐Ż´┐Żcych po stronie Kupuj´┐Żcego zniszczony lub w znacznym stopniu uszkodzony. Ujawnione w okresie gwarancji wady Produktu b´┐Żd´┐Ż wed´┐Żug wyboru Sprzedawcy usuwane w ten spos´┐Żb, ´┐Że wadliwy Produkt zostanie niezw´┐Żocznie naprawiony b´┐Żd´┐Ż w zamian za Produkt wadliwy zostanie dostarczony Produkt wolny od wad. W celu wykonania uprawnie´┐Ż wynikaj´┐Żcych z niniejszej gwarancji Kupuj´┐Żcy zobowi´┐Żzany jest dostarczy´┐Ż wadliwy Produkt do siedziby Sprzedawcy. Reklamacje rozpatrywane b´┐Żd´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcznie po okazaniu umowy sprzeda´┐Ży lub paragonu. Sprzedawca zobowi´┐Żzuje si´┐Ż rozpatrzy´┐Ż reklamacj´┐Ż w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Kupuj´┐Żcego wadliwego Produktu do siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca o´┐Żwiadcza, ´┐Że oferowane przez niego Produkty s´┐Ż dopuszczone do stosowania przez ludzi i nie ponosi on odpowiedzialno´┐Żci za jakiekolwiek negatywne skutki zdrowotne wynikaj´┐Żce z u´┐Żywania Produktu, a ujawnione u Kupuj´┐Żcego lub os´┐Żb, kt´┐Żre u´┐Żywaj´┐Ż Produktu zakupionego przez Kupuj´┐Żcego, w tym w szczeg´┐Żlno´┐Żci wskazane w pkt. V OWG. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy´┐Ż´┐Żcza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie´┐Ż kupuj´┐Żcego wynikaj´┐Żcych z niezgodno´┐Żci towaru z umow´┐Ż.

V. PRZECIWWSKAZANIA I OSTRZE´┐ŻENIA

Sprzedawca informuje, ´┐Że u´┐Żywanie Produktu mo´┐Że spowodowa´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żce Potencjalne zagro´┐Żenia: podra´┐Żnienia sk´┐Żry, oczu, dr´┐Żg oddechowych, kt´┐Żrych potencjalna przyczyn´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż dra´┐Żni´┐Żce dzia´┐Żanie w´┐Ż´┐Żkien we´┐Żnianych, przedostawanie si´┐Ż lu´┐Żnych w´┐Ż´┐Żkien do oczu, nosa, z´┐Ża konserwacja, za´┐Ż potencjalnym skutkiem ÔÇô zaczerwienienie, zapalenie spoj´┐Żwek, kaszel, kichanie, sw´┐Żdzenie sk´┐Żry, alergia, kt´┐Żrej potencjaln´┐Ż przyczyn´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż uczulenie na we´┐Żn´┐Ż lub szkodliwe substancje uwalniaj´┐Żce si´┐Ż z powodu nieprawid´┐Żowej obr´┐Żbki wyko´┐Żczalniczej w´┐Ż´┐Żkien we´┐Żnianych (pH, formaldehyd, aminy aromatyczne, metale ci´┐Żkie),z as potencjalnym skutkiem ÔÇô wypryski, zaburzenia w oddychaniu, trudniejsze gojenie si´┐Ż uszkodzonych miejsc sk´┐Żry, kt´┐Żrego przyczyn´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż zastosowanie wyrob´┐Żw we´┐Żnianych bezpo´┐Żrednio na uszkodzon´┐Ż sk´┐Żr´┐Ż, za´┐Ż potencjalnym skutkiem ÔÇô powik´┐Żania w gojeniu si´┐Ż ran. Produktu nie nale´┐Ży stosowa´┐Ż u os´┐Żb uczulonych na we´┐Żn´┐Ż owcz´┐Ż. Dla niemowl´┐Żt i ma´┐Żych dzieci oraz os´┐Żb wra´┐Żliwych na dzia´┐Żanie dra´┐Żni´┐Żce w´┐Ż´┐Żkien we´┐Żnianych zaleca si´┐Ż stosowanie pow´┐Żok bawe´┐Żnianych, zabezpieczy to r´┐Żwnie´┐Ż przed dostaniem si´┐Ż w´┐Ż´┐Żkien do oczu, nosa i gard´┐Ża. W przypadku dzieci nale´┐Ży r´┐Żwnie´┐Ż wr´┐Żci´┐Ż uwag´┐Ż na mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż oderwania element´┐Żw wyko´┐Żczeniowych, szczeg´┐Żlnie guzik´┐Żw lub ko´┐Żk´┐Żw. W razie wyst´┐Żpienia jakichkolwiek efekt´┐Żw niepo´┐Ż´┐Żdanych zwi´┐Żzanych z u´┐Żywaniem Produktu, nale´┐Ży zaprzesta´┐Ż u´┐Żywania Produktu i skonsultowa´┐Ż si´┐Ż z lekarzem.

VI. POSTANOWIENIA KO´┐ŻCOWE

Wszelkie za´┐Ż´┐Żczniki do umowy sprzeda´┐Ży stanowi´┐Ż jej integraln´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż. Wszelkie zmiany umowy sprzeda´┐Ży wymagaj´┐Ż formy pisemnej pod rygorem niewa´┐Żno´┐Żci. Ewentualne spory powsta´┐Że w zwi´┐Żzku z umow´┐Ż sprzeda´┐Ży strony poddaj´┐Ż rozstrzygni´┐Żciu s´┐Żdom powszechnym w´┐Ża´┐Żciwym ze wzgl´┐Żdu na miejsce siedziby Sprzedawcy. We wszelkich sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy sprzeda´┐Ży zastosowanie maj´┐Ż przepisy Kodeksu Cywilnego. Gwarancja zachowuje wa´┐Żno´┐Ż´┐Ż tylko po podpisaniu jej przez kupuj´┐Żcego i odes´┐Żaniu do siedziby firmy Sprzedaj´┐Żcego.

Control - projektowanie stron