Strona główna » O firmie » Historia

Formularz wyszukiwania

Historia

Firma Woolshop dzia�a w wielu sanatoriach , o�rodkach wypoczynkowych w Polsce gdzie wykorzystywane s� urz�dzenia wspomagaj�ce rehabilitacj� . Naszymi klientami s� g��wnie kuracjusze z ca�ej Polski jak i klienci indywidualni gdy� doceniaj� walory zdrowotne naszych wyrob�w dbaj�c o swoje zdrowie i swoich bliskich .

Firma nasza specjalizuje si� w sprzeda�y wyrob�w we�nianych z najlepszej i najwy�szej gatunkowo jako�ci we�ny ( Camel , Kaszmir , Merynos ) po�ciele , ko�dry , podk�ady , koce , poduszki i materace ( z wype�nieniem naturalnym silikonowym i lateksowym ) jak i doradztwem gdy� posiadamy d�ugoletnie do�wiadczenie znaj�c potrzeby danego klienta .

Ponadto w ofercie mamy ciesz�ce si� du�ym zainteresowaniem materace na podczerwie� oraz urz�dzenia do masa�u.

Oferujemy najni�sze ceny na rynku gdy� wsp�pracujemy bezpo�rednio z producentami, dzia�amy bez po�rednik�w, dodatkowych koszt�w dystrybucji. Posiadamy umowy transportowe z firmami kurierskimi aby zapewni� najni�sze koszty transportu.

Stawiamy przede wszystkim na elastyczno�� oraz dopasowanie do potrzeb klienta. Jeste�my w stanie zrealizowa� ka�de zam�wienie indywidualne oraz hurtowe.

Produkty te wykonywane s� w naszej firmie z najwy�sz� staranno�ci� z u�yciem najlepszej jako�ci materia��w co gwarantuje satysfakcj� z ich wieloletniego u�ytkowania.

Wszystkie produkty obj�te s� pe�nymi warunkami gwarancyjnymi oraz serwisem.

Firma WOOLSHOP

Control - projektowanie stron