Strona główna » Asortyment » 17.Pasy z wełny » Pasy ocieplające » Pas ocieplajďż˝cy merynos tumbler angelo

Formularz wyszukiwania

Pasy ocieplające

Pas ocieplaj�cy merynos tumbler angelo

Produkt: Pas ocieplaj�cy merynos tumbler angelo

s

Cena brutto:
99.00 zł
dodaj do koszyka

Opis produktu:


Mo�liwo�� wykonania praktycznie ka�dego rozmiaru na zam�wienie.


MERYNOS (tumbler angelo)


Wysokiej jako�ci we�na pochodz�ca z owiec merynos�w m�odych jagni�t, hodowanych w Australii
i Nowej Zelandii.


We�na ta jest surowcem zdrowym i przyjaznym dla cz�owieka. Posiada w�a�ciwo�ci profilaktyczno - lecznicze. Doskonale masuje sk�r� poprawiaj�c jej ukrwienie i wygl�d, delikatnie masuje zako�czenia nerwowe cia�a - zmniejszaj�c napi�cia i b�le. Reguluje ci�nienie krwi i prac� serca - dzia�a uspokajaj�co.


Naturalna we�na merynos posiada du�� zawarto�� leczniczej lanoliny, chroni�c� w�os przed zabrudzeniem, zoboj�tnia jony dodatnie, kt�re rozstrajaj� i zak��caj� system nerwowy cz�owieka a nast�pstwem tego s�: b�le g�owy, b�le mi��ni, spadek odporno�ci organizmu i zm�czenie.


Lanolina (naturalny t�uszcz) zapewnia doskona�� piel�gnacj� naszej sk�ry m. in. nawil�a, zmi�kcza j� i �agodzi podra�nienia nask�rka. Jest zdrowa, estetyczna a co najwa�niejsze naturalna.


Posiada ogromne sk�onno�ci do wch�aniania wilgoci (nawet do 30% swojej masy) - nie sprawiaj�c przy tym wra�enia mokrej. Dzi�ki czemu czujemy si� ciep�o i sucho.
W��kno we�niane reaguje w wysokim stopniu na zmiany temperatury otoczenia - kurczy si� gdy jest zimno, a rozpr��a gdy jest gor�co. Dzi�ki czemu zim� doskonale grzeje, a latem chroni przed poceniem i przegrzaniem organizmu.


Ko�dra jest starannie wykonana obszyta usztywniaj�c� lam�wk�.

W�A�CIWO�CI LECZNICZE!


Zalety czystej we�ny merynos sprawi�y, �e nasze wyroby znalaz�y zastosowanie w rehabilitacji leczniczej mi�dzy innymi takich schorze� jak:

- reumatyzm,

- artretyzm,

- schorzenia narz�d�w ruchu,

- stany zapalne mi��ni i wi�zade�,

- pourazowe uszkodzenia nerw�w obwodowych,

- zak��cenia termoregulacji, choroby uk�adu kr��enia.


Doskona�a zar�wno na lato jak i zim�.

JAKO��


Ko�dry wykonane wg europejskich norm, certyfikaty jako�ci wydane na ca�� lini� produkcyjn�, kupujesz produkt najwy�szej jako�ci.


KR�TKI CZAS DOSTAWY


Wprowadzili�my System Zarz�dzania Informacj�, dzi�ki kt�remu Tw�j czas oczekiwania na przesy�k� skr�cony jest do minimum. Towar wysy�any jest natychmiast po wp�ywie nale�nej kwoty na Nasze konto.


ZAPRASZAM I POLECAM!

drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron