Strona gwna » Asortyment » 2.Maty i Materace na Podczerwie » Maty na podczerwie i Materace na podczerwie » Materac Sanotherm (zakres temperatury do 24 stopni) w miesi�cu Czerwcu 19-elementowy zestaw naczy� w Prezencie

Formularz wyszukiwania

Maty na podczerwie i Materace na podczerwie

Materac Sanotherm (zakres temperatury do 24 stopni) w miesi�cu Czerwcu 19-elementowy zestaw naczy� w Prezencie

Produkt: Materac Sanotherm (zakres temperatury do 24 stopni) w miesi�cu Czerwcu 19-elementowy zestaw naczy� w Prezencie

1 2 3 4 5 6

Cena brutto:
2690.00 z
dodaj do koszyka Oblicz rat

Sanotherm to unikalna metoda leczenia promieniowaniem podczerwonym. Zastosowanie promieniowania podczerwonego daje doskona�e efekty rozlu�niaj�ce, �agodz�ce b�l, poprawia kr��enie, przyspiesza metabolizm jak i oczyszcza organizm z toksyn przy czym zmniejsza ryzyko zawa�u serca.

Mata Sanotherm emituje dwa zakresy fal promieniowania podczerwonego, kt�re przenikaj� do tkanek na g��boko�� od 2 do 60 mm. Fale te dzia�aj� przeciwb�lowo zar�wno na kr�gos�up schorzenia od niego, jak i stawy.

Mata Sanotherm stanowi unikalny system metody leczenia podczerwieni� dzi�ki w��kn� carbonowym znajduj�cym si� wewn�trz maty.

Ciep�o podczerwieni stymuluje wszystkie kom�rki naszego cia�a za pomoc� bod�c�w termicznych, dzi�ki czemu uaktywnia si� wymiana substancji, nast�puje wzmocnienie uk�adu immunologicznego i mobilizacja zdolno�ci obronnych organizmu.S�o�ce zawiera oko�o 59-65% promieniowania podczerwonego, 33-40% promieniowania widzialnego oraz 1-2% promieniowania nadfioletowego. To w�a�nie promieniowanie podczerwone daje cz�owiekowi ciep�o oraz dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Promieniowanie podczerwone jest promieniowaniem elektromagnetycznym niewidzialnym dla ludzkiego oka,nosi czasem nazw� promieniowania cieplnego.

KORZYSTANIE Z MATY SANOTHERM
przynosi wiele korzy�ci zdrowotnych i nie powoduje skutk�w ubocznych. Podczerwie� wnika 6 cm w g��b cia�a, rozszerza naczynia krwiono�ne, usprawnia kr��enie krwi i limfy, powoduje dotlenienie kom�rek, usprawnia metabolizm, usuwa zm�czenie, uruchamia procesy regeneracyjne. Podczerwie� ma szerokie zastosowanie w fizykoterapii i kosmetyce.Od bardzo dawna ciep�o wykorzystywane jest jako �rodek zmniejszaj�cy b�l, poprawiaj�cy miejscowe kr��enie oraz bardzo korzystnie wp�ywa w terapii leczenia reumatyzmu.

DO MATY SANOTHERM W TYM MIESI�CU W PROMOCJI ZESTAW NACZY� ROSTOCKI


Wskazania do stosowania ciep�em podczerwieni:

- B�le kr�gos�upa. - Zmiany zwyrodnieniowe kr�gos�upa.- Dyskopatia.- Korzonki.
- Rwa kulszowa.- Rwa barkowa.- Reumatyzm.- Go�ciec stawowy.- Artretyzm.
- Rehabilitacja pourazowa.- Osteoporoza.- Zimne nogi i r�ce.- Regulacja kr��enia.
- Regulacja ci�nienia krwi.- B�le n�g.- Brak odporno�ci immunologicznej.
- B�le staw�w.- Zaburzenia przemiany materii.- Skurcze.- Bezsenno��.
- Kr�cz szyi pochodzenia mi�niowego.- Neuralgia mi�dzy�ebrowa.- Skolioza.
- Zwyrodnienia staw�w kolanowych.- Wrodzona dysplazja biodrowa.
- Z�amania.- Zaburzenia w funkcjonowaniu gruczo��w dokrewnych.
- Przewlek�e przezi�bienie.- B�le mi�ni.- Lumbago

Mat� Sanotherm mo�na u�o�y� na materacu (pod prze�cierad�o), (unika� stosowania na materacu z metalowymi spr�ynami).

Pilot posiada prze��cznik dwuzakresowy
z dwoma poziomami intensywno�ci podczerwieni
1 stopie� temperatura 16-18�C
2 stopnie� temperatura 22-24�C

Regularne stosowanie terapii przyczynia si� do poprawy
funkcji narz�du ruchu, lepszej poprawy ruchliwo�ci staw�w , zmniejszenia b�lu plec�w i kr�gos�upa ponadto terapia dzia�a uspokajaj�co ponadto wzmaga poziom hormonu melatoniny dzi�ki czemu u�atwia zasypianie.


D�ugo��: 190 cm Szeroko��: 90 cm Wysoko��: 2 cm

MO�LIWO�� ZWROTU TOWARU DO 10 dni ! NAJLEPSZA JAKO�� ! 100% SATYSFAKCJI !

drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron