Strona gwna » Asortyment » 6.Maty Nefrytowe » Maty » Mata Nefrytowa Ma�a Drobny Kamie�

Formularz wyszukiwania

Maty

Mata Nefrytowa Ma�a Drobny Kamie�

Produkt: Mata Nefrytowa Ma�a Drobny Kamie�

1 2 3 4

Cena brutto:
1290.00 z
dodaj do koszyka Oblicz rat

Opis maty:

Na Macie Nefrytowej poddajemy si� termicznej terapii podczerwieni�. Podczerwie� emitowana jest przez rozgrzane kamienie nefrytu i kostki ceramiczne wykonane z elwanu. Terapia przy pomocy gor�cych kamieni. Jest to metoda oddzia�ywania na organizm cz�owieka za pomoc� minera��w (kamieni). W wyposa�eniu wykorzystuje si� kamie� p�szlachetny - nefryt. Nefryt podczas nagrzewania wytwarza promienie d�ugie podczerwone IR maj�ce korzystny wp�yw na organizm ludzki. Nefryt jest kamieniem p�szlachetnym b�d�cym naturalnym przewodnikiem promieni podczerwonych o tej samej fali co ludzkie cia�o, od 7 do 14 mikron�w. Ma wysok� wytrzyma�o��. Jest odporny na �cieranie i d�u�ej od innych kamieni utrzymuje ciep�o. W sk�ad nefrytu wchodz� krzemiany wapnia, magnezu i �elaza. W wielu wydaniach medycyny wschodniej nefryt opisany jest jako kamie� leczniczy, sprzyjaj�cy wydalaniu z�og�w z organizmu oraz maj�cy pozytywny wp�yw na tkanki. Kamie� ten mo�e tak�e z powodzeniem zast�powa� cieplne i rozgrzewaj�ce kompresy. Nefryt sprzyja r�wnie� wzmocnieniu i regeneracji - odm�adza organizm, przez co wyd�u�a �ycie. Jony ujemne. Rozgrzane kamienie nefrytu wp�ywaj� na powstawanie jon�w ujemnych w powietrzu. Odpoczywaj�c nad morzem, w lesie lub w g�rach odczuwamy jak nasz organizm dotlenia si� dzi�ki temu, �e jony ujemne maj� mo�liwo�� szybkiego przenikania do organizmu. Ujemna jonizacja powietrza w urz�dzeniach zapewnia nam "efekt g�rskiego powietrza" praktycznie bez wychodzenia z domu. Jony ujemne dzia�aj� dobroczynnie usuwaj�c zm�czenie, usprawniaj�c drogi oddechowe, zwi�kszaj�c odporno�� organizmu, oczyszczaj�c krew i regeneruj�c kom�rki. S� szczeg�lnie potrzebne dla os�b �yj�cych w zadymionym �rodowisku miejskim, pracuj�cych przy komputerze lub sp�dzaj�cych czas przy telewizorze. Elwan. Minera� ten ma korzystny wp�yw na zdrowie sk�ry, poch�ania szkodliwe substancje i pierwiastki ci�kie, oczyszcza wod�, zawiera wiele mikroelement�w i jest przewodnikiem promieni podczerwonych. Korzystanie z Maty Nefrytowej przynosi wiele korzy�ci zdrowotnych i nie powoduje skutk�w ubocznych. Podczerwie� wnika 6 cm wg��b cia�a, rozszerza naczynia krwiono�ne, usprawnia kr��enie krwi i limfy, powoduje dotlenienie kom�rek, usprawnia metabolizm, usuwa zm�czenie, uruchamia procesy regeneracyjne. Podczerwie� ma szerokie zastosowanie w fizykoterapii i kosmetyce.

Dzia�anie maty:

Terapia na macie rozlu�nia mi�nie, usuwa b�l staw�w i kr�gos�upa. Dzia�a relaksuj�co, uspokaja nerwy, dzia�a rozkurczowo, powoduje uwalnianie toksyn i metali ci�kich, oczyszcza krew i tym samym przyczynia si� do poprawienia wynik�w krwi, obni�a poziom cholesterolu, zapobiega mia�d�ycy. Dzi�ki swoim w�a�ciwo�ciom poprawia funkcjonowanie ca�ego organizmu, normuje ci�nienie, hamuje procesy zapalne, poprawia przemian� materii oraz wygl�d sk�ry. Mata powoduje szybsze gojenie krwiak�w, st�ucze�, odle�yn, uraz�w sportowych. Stosowana jest po z�amaniach. Powoduje zmniejszenie �ylak�w i hemoroid�w, zmniejszenie dolegliwo�ci prostaty, �agodzi zaburzenia i b�le miesi�czkowe, przewlek�e stany zapalne. Stosowana jest przy reumatyzmie, niedow�adach, osteoporozie, nie�ycie �o��dka, wrzodach dwunastnicy i �o��dka, zapaleniu p�cherza, zapaleniu oskrzeli, krtani i przezi�bieniu. Fale podczerwone przyczyniaj� si� te� do rozpuszczania kamieni, usprawniaj� prac� nerek, woreczka ��ciowego i jelit. Stosowanie Maty Nefrytowej poprawia jako�� snu. Pod wp�ywem podczerwieni wydzielane s� endorfiny, kt�re poprawiaj� samopoczucie i dodaj� energii - polecane przy stresie, nerwicy, depresji. Terapia podczerwieni� pomaga w rzuceniu na�og�w poniewa� przyspiesza oczyszczanie organizmu z toksyn i zmniejsza uczucie g�odu u�ywki. Podczerwie� wzmacnia system odporno�ciowy, niweluje szkodliwy wp�yw wolnych rodnik�w i przyczynia si� do lepszego zaopatrzenia kom�rek w tlen.

Stosowanie:

Nagrzewanie na Macie Nefrytowej zalecane jest od 1 do 8 godzin dziennie. Zalecane jest stopniowanie czasu nagrzewania i temperatury. Temperatur� Maty mo�na regulowa� w zakresie od 30 do 70 stopni Celsjusza. Dla ka�dego organizmu temperatura i czas nagrzewania powinny by� ustalane indywidualnie w zale�no�ci od zdrowia i samopoczucia. Najlepsze efekty po zastosowaniu Maty Nefrytowej b�dziemy obserwowa�, gdy na sk�rze pozostan� lekkie zaczerwienienia. Je�li chcemy korzysta� z Maty ustawionej na najwy�sz� temperatur� 70?C powinni�my robi� 3 dni przerwy mi�dzy zabiegami. Taki zabieg na najwy�szej temperaturze nale�y wykonywa� 1 raz dziennie, przez 30 minut. Podczas korzystania z Maty powinni�my mie� na sobie bawe�niane ubranie, aby sk�ra mog�a swobodnie oddycha�. Na Macie k�adziemy si� lub siadamy tak, aby nie podgrzewa� g�owy. Zaleca si� picie 1 szklanki wody przed i po zabiegu, a w ci�gu dnia minimum 1,5 litra wody. Woda pomaga w wydaleniu toksyn. Stopniowo nast�puje regeneracja organizmu, lepsze samopoczucie, a efektem terapii jest zdrowie i uroda. Po zabiegu zaleca si� r�wnie� skorzystanie z prysznica. Na Macie Nefrytowej mo�na k�a�� niemowl�ta od 1 dnia �ycia. Mata dzia�a na dzieci uspokajaj�co, pomaga im w pokonaniu przezi�bienia i wzmocnieniu odporno�ci.

UWAGA!

Stosowanie Maty Nefrytowej powoduje oczyszczanie organizmu i z tego powodu mog� wyst�pi� r�ne objawy np.: chwilowe pogorszenie samopoczucia, wysypka, nadmierna potliwo��. Objawy mog� by� r�ne w zale�no�ci od stanu zdrowia, lek�w branych w przesz�o�ci i obecnie oraz u�ywek, diety itp. Objawy mog� pojawi� si� dopiero po kilku pierwszych zabiegach i mog� utrzymywa� si� w zale�no�ci od zaawansowania choroby. Zalecamy dalsze korzystanie z Maty, ale zmniejszenie temperatury i czasu korzystania przez kilka pierwszych zabieg�w, a� do polepszenia stanu zdrowia.

Przeciwskazania:

W okresie pierwszego trymestru ci��y nie korzystamy z Maty Nefrytowej. Po tym czasie nie ma �adnych przeciwwskaza�. Nie nagrzewamy tej cz�ci cia�a, gdzie znajduj� si� metalowe lub sztuczne elementy. W przypadku w�tpliwo�ci nale�y skonsultowa� si� z lekarzem. Nie wolno nagrzewa� g�owy oraz serca, w wypadku korzystania z maty w pozycji le��cej (na brzuchu, przy temperaturze od 55 stopni Celsjusza) nale�y pod�o�y� z�o�ony r�cznik lub poduszk� w miejscu serca.

Specyfikacja techniczna:

Rozmiar: 800mm x 450mm
Ci�ar: Waga maty wraz z kontrolerem - 4 kg
Zakres temperatury: 30 - 70 stopni celciusza
Napi�cie: 230V; 50Hz
Pob�r pr�du: 87 Watt
Sk�ad: 253 kamieni bia�ego nefrytu

drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron