Strona g│ˇwna » Asortyment » 6.Maty Nefrytowe » Maty » Mata nefrytowa Jade Mattress

Formularz wyszukiwania

Maty

Mata nefrytowa Jade Mattress

Produkt: Mata nefrytowa Jade Mattress

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cena brutto:
2990.00 z│
dodaj do koszyka Oblicz ratŕ

Wymiar: 190X70cm

Na Macie Nefrytowej poddajemy si´┐Ż termicznej terapii podczerwieni´┐Ż. Podczerwie´┐Ż emitowana jest przez rozgrzane kamienie nefrytu.
Terapia przy pomocy gor´┐Żcych kamieni. Jest to metoda oddzia´┐Żywania na organizm cz´┐Żowieka za pomoc´┐Ż minera´┐Ż´┐Żw (kamieni). W wyposa´┐Żeniu wykorzystuje si´┐Ż kamie´┐Ż p´┐Ższlachetny - nefryt. Nefryt podczas nagrzewania wytwarza promienie d´┐Żugie podczerwone IR maj´┐Żce korzystny wp´┐Żyw na organizm ludzki.

Nefryt jest kamieniem p´┐Ższlachetnym b´┐Żd´┐Żcym naturalnym przewodnikiem promieni podczerwonych o tej samej fali co ludzkie cia´┐Żo, od 7 do 14 mikron´┐Żw. Ma wysok´┐Ż wytrzyma´┐Żo´┐Ż´┐Ż. Jest odporny na ´┐Żcieranie i d´┐Żu´┐Żej od innych kamieni utrzymuje ciep´┐Żo. W sk´┐Żad nefrytu wchodz´┐Ż krzemiany wapnia, magnezu i ´┐Żelaza. W wielu wydaniach medycyny wschodniej nefryt opisany jest jako kamie´┐Ż leczniczy, sprzyjaj´┐Żcy wydalaniu z´┐Żog´┐Żw z organizmu oraz maj´┐Żcy pozytywny wp´┐Żyw na tkanki. Kamie´┐Ż ten mo´┐Że tak´┐Że z powodzeniem zast´┐Żpowa´┐Ż cieplne i rozgrzewaj´┐Żce kompresy. Nefryt sprzyja r´┐Żwnie´┐Ż wzmocnieniu i regeneracji - odm´┐Żadza organizm, przez co wyd´┐Żu´┐Ża ´┐Życie.


Jony ujemne. Rozgrzane kamienie nefrytu wp´┐Żywaj´┐Ż na powstawanie jon´┐Żw ujemnych w powietrzu. Odpoczywaj´┐Żc nad morzem, w lesie lub w g´┐Żrach odczuwamy jak nasz organizm dotlenia si´┐Ż dzi´┐Żki temu, ´┐Że jony ujemne maj´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż szybkiego przenikania do organizmu. Ujemna jonizacja powietrza w urz´┐Żdzeniach zapewnia nam "efekt g´┐Żrskiego powietrza" praktycznie bez wychodzenia z domu. Jony ujemne dzia´┐Żaj´┐Ż dobroczynnie usuwaj´┐Żc zm´┐Żczenie, usprawniaj´┐Żc drogi oddechowe, zwi´┐Żkszaj´┐Żc odporno´┐Ż´┐Ż organizmu, oczyszczaj´┐Żc krew i regeneruj´┐Żc kom´┐Żrki. S´┐Ż szczeg´┐Żlnie potrzebne dla os´┐Żb ´┐Żyj´┐Żcych w zadymionym ´┐Żrodowisku miejskim, pracuj´┐Żcych przy komputerze lub sp´┐Żdzaj´┐Żcych czas przy telewizorze.
Minera´┐Ż ten ma korzystny wp´┐Żyw na zdrowie sk´┐Żry, poch´┐Żania szkodliwe substancje i pierwiastki ci´┐Żkie, oczyszcza wod´┐Ż, zawiera wiele mikroelement´┐Żw i jest przewodnikiem promieni podczerwonych.


Korzystanie z Maty Nefrytowej przynosi wiele korzy´┐Żci zdrowotnych i nie powoduje skutk´┐Żw ubocznych. Podczerwie´┐Ż wnika 6 cm wg´┐Ż´┐Żb cia´┐Ża, rozszerza naczynia krwiono´┐Żne, usprawnia kr´┐Ż´┐Żenie krwi i limfy, powoduje dotlenienie kom´┐Żrek, usprawnia metabolizm, usuwa zm´┐Żczenie, uruchamia procesy regeneracyjne. Podczerwie´┐Ż ma szerokie zastosowanie w fizykoterapii i kosmetyce.

Terapia na macie rozlu´┐Żnia mi´┐Żnie, usuwa b´┐Żl staw´┐Żw i kr´┐Żgos´┐Żupa. Dzia´┐Ża relaksuj´┐Żco, uspokaja nerwy, dzia´┐Ża rozkurczowo, powoduje uwalnianie toksyn i metali ci´┐Żkich, oczyszcza krew i tym samym przyczynia si´┐Ż do poprawienia wynik´┐Żw krwi, obni´┐Ża poziom cholesterolu, zapobiega mia´┐Żd´┐Życy. Dzi´┐Żki swoim w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żciom poprawia funkcjonowanie ca´┐Żego organizmu, normuje ci´┐Żnienie, hamuje procesy zapalne, poprawia przemian´┐Ż materii oraz wygl´┐Żd sk´┐Żry. Mata powoduje szybsze gojenie krwiak´┐Żw, st´┐Żucze´┐Ż, odle´┐Żyn, uraz´┐Żw sportowych. Stosowana jest po z´┐Żamaniach. Powoduje zmniejszenie ´┐Żylak´┐Żw i hemoroid´┐Żw, zmniejszenie dolegliwo´┐Żci prostaty, ´┐Żagodzi zaburzenia i b´┐Żle miesi´┐Żczkowe, przewlek´┐Że stany zapalne. Stosowana jest przy reumatyzmie, niedow´┐Żadach, osteoporozie, nie´┐Życie ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka, wrzodach dwunastnicy i ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka, zapaleniu p´┐Żcherza, zapaleniu oskrzeli, krtani i przezi´┐Żbieniu. Fale podczerwone przyczyniaj´┐Ż si´┐Ż te´┐Ż do rozpuszczania kamieni, usprawniaj´┐Ż prac´┐Ż nerek, woreczka ´┐Ż´┐Żciowego i jelit.


Stosowanie Maty Nefrytowej poprawia jako´┐Ż´┐Ż snu. Pod wp´┐Żywem podczerwieni wydzielane s´┐Ż endorfiny, kt´┐Żre poprawiaj´┐Ż samopoczucie i dodaj´┐Ż energii - polecane przy stresie, nerwicy, depresji. Terapia podczerwieni´┐Ż pomaga w rzuceniu na´┐Żog´┐Żw poniewa´┐Ż przyspiesza oczyszczanie organizmu z toksyn i zmniejsza uczucie g´┐Żodu u´┐Żywki.
Podczerwie´┐Ż wzmacnia system odporno´┐Żciowy, niweluje szkodliwy wp´┐Żyw wolnych rodnik´┐Żw i przyczynia si´┐Ż do lepszego zaopatrzenia kom´┐Żrek w tlen.
Nagrzewanie na Macie Nefrytowej zalecane jest od 1 do 8 godzin dziennie. Zalecane jest stopniowanie czasu nagrzewania i temperatury. Temperatur´┐Ż Maty mo´┐Żna regulowa´┐Ż w zakresie od 30 do 70 stopni Celsjusza. Dla ka´┐Żdego organizmu temperatura i czas nagrzewania powinny by´┐Ż ustalane indywidualnie w zale´┐Żno´┐Żci od zdrowia i samopoczucia. Najlepsze efekty po zastosowaniu Maty Nefrytowej b´┐Żdziemy obserwowa´┐Ż, gdy na sk´┐Żrze pozostan´┐Ż lekkie zaczerwienienia.
Je´┐Żli chcemy korzysta´┐Ż z Maty ustawionej na najwy´┐Ższ´┐Ż temperatur´┐Ż 70┘ĺC powinni´┐Żmy robi´┐Ż 3 dni przerwy mi´┐Żdzy zabiegami. Taki zabieg na najwy´┐Ższej temperaturze nale´┐Ży wykonywa´┐Ż 1 raz dziennie, przez 30 minut.


Podczas korzystania z Maty powinni´┐Żmy mie´┐Ż na sobie bawe´┐Żniane ubranie, aby sk´┐Żra mog´┐Ża swobodnie oddycha´┐Ż. Na Macie k´┐Żadziemy si´┐Ż lub siadamy tak, aby nie podgrzewa´┐Ż g´┐Żowy. Zaleca si´┐Ż picie 1 szklanki wody przed i po zabiegu, a w ci´┐Żgu dnia minimum 1,5 litra wody. Woda pomaga w wydaleniu toksyn. Stopniowo nast´┐Żpuje regeneracja organizmu, lepsze samopoczucie, a efektem terapii jest zdrowie i uroda. Po zabiegu zaleca si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż skorzystanie z prysznica.
Na Macie Nefrytowej mo´┐Żna k´┐Ża´┐Ż´┐Ż niemowl´┐Żta od 1 dnia ´┐Życia. Mata dzia´┐Ża na dzieci uspokajaj´┐Żco, pomaga im w pokonaniu przezi´┐Żbienia i wzmocnieniu odporno´┐Żci.

SPECYFIKACJA:

- Pilot z regulacj´┐Ż temperatury
- materac obszyty sk´┐Żr´┐Ż z zewn´┐Żtrz
- gwarancja 24 miesi´┐Żce

UWAGA:

Stosowanie Maty Nefrytowej powoduje oczyszczanie organizmu i z tego powodu mog´┐Ż wyst´┐Żpi´┐Ż r´┐Żne objawy np.: chwilowe pogorszenie samopoczucia, wysypka, nadmierna potliwo´┐Ż´┐Ż. Objawy mog´┐Ż by´┐Ż r´┐Żne w zale´┐Żno´┐Żci od stanu zdrowia, lek´┐Żw branych w przesz´┐Żo´┐Żci i obecnie oraz u´┐Żywek, diety itp. Objawy mog´┐Ż pojawi´┐Ż si´┐Ż dopiero po kilku pierwszych zabiegach i mog´┐Ż utrzymywa´┐Ż si´┐Ż w zale´┐Żno´┐Żci od zaawansowania choroby. Zalecamy dalsze korzystanie z Maty, ale zmniejszenie temperatury i czasu korzystania przez kilka pierwszych zabieg´┐Żw, a´┐Ż do polepszenia stanu zdrowia.


PRZECIWSKAZANIA:

W okresie pierwszego trymestru ci´┐Ż´┐Ży nie korzystamy z Maty Nefrytowej. Po tym czasie nie ma ´┐Żadnych przeciwwskaza´┐Ż.
Nie nagrzewamy tej cz´┐Żci cia´┐Ża, gdzie znajduj´┐Ż si´┐Ż metalowe lub sztuczne elementy.
W przypadku w´┐Żtpliwo´┐Żci nale´┐Ży skonsultowa´┐Ż si´┐Ż z lekarzem.
Nie wolno nagrzewa´┐Ż g´┐Żowy oraz serca, w wypadku korzystania z maty w pozycji le´┐Ż´┐Żcej (na brzuchu, przy temperaturze od 55 stopni Celsjusza) nale´┐Ży pod´┐Żo´┐Ży´┐Ż z´┐Żo´┐Żony r´┐Żcznik lub poduszk´┐Ż w miejscu serca.


Produkty s´┐Ż fabrycznie nowe.

Zapewniamy 24-miesi´┐Żczn´┐Ż gwarancj´┐Ż.

Na ´┐Życzenie klienta wystawiamy faktur´┐Ż VAT.

drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron