Strona g│ˇwna » Asortyment » 8.Maty Photonowe » Mata Photonowo-Nerytowo-Tumalinowa » Mata Photonowo-Turmalinowa PANTHERA 50x150 cm

Formularz wyszukiwania

Mata Photonowo-Nerytowo-Tumalinowa

Mata Photonowo-Turmalinowa PANTHERA 50x150 cm

Produkt: Mata Photonowo-Turmalinowa PANTHERA 50x150 cm

. . . . . . . . .

Cena brutto:
2990.00 z│
dodaj do koszyka Oblicz ratŕ

MATA PHOTONOWO TURMALINOWA PANTHERA
1-osobowa
Wymiar 50x150


Chcia´┐Żbym przedstawi´┐Ż jeden z niewielu nowych produkt´┐Żw 2013 roku a mianowicie Mata Photonowo-Turmalinowa w kt´┐Żrych zosta´┐Ż zastosowany specjalnie wpuszczany w kanaliki materaca granulat turmalinowego proszku. Mata Photonowa zosta´┐Ża wyko´┐Żczona eleganckim stylowym sk´┐Żrzanym wzorem Panthery wzbogacona dodatkowo z zewn´┐Żtrz daj´┐Żcymi niebywa´┐Ży efekt laserami Photonu (´┐Żwiat´┐Żem podczerwieni).

NA MACIE PHOTONOWO TURMALINOWEJ PANTHERA poddajemy si´┐Ż termicznej terapii podczerwieni´┐Ż. Podczerwie´┐Ż emitowana jest poprzez rozgrzany granulat proszku turmalinowego specjalnie wpuszczany w kanaliki maty jak i foton´┐Żw. Terapia przy pomocy granulatu turmalinowego i foton´┐Żw jest to metoda oddzia´┐Żywania na organizm cz´┐Żowieka za pomoc´┐Ż minera´┐Ż´┐Żw ,podczerwieni i jon´┐Żw ujemnych. Turmalin jak i Foton podczas nagrzewania wytwarza promienie d´┐Żugie podczerwone IR maj´┐Żce korzystny wp´┐Żyw na organizm ludzki.

PHOTON THERAPY
najnowsze osi´┐Żgni´┐Żcie w terapii ´┐Żwiat´┐Żem PHOTON


PHOTON - ´┐Żwiat´┐Żo czerwone tak zwany czerwony zimny laser g´┐Żeboka podczerwie´┐Ż posiada bardzo korzystne
oddzia´┐Żywanie tlenkuazotu oraz ujemnej jonizacj przy czym bardzo korzystnie wp´┐Żywa na ca´┐Ży organizm

Produkt ten robi furor´┐Ż na rynkach ´┐Żwiata, dzi´┐Żki w´┐Ża´┐Żnie turmalinowi, a raczej dzi´┐Żki jego w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żciom wspomagaj´┐Żcym leczenie wielu chor´┐Żb i dolegliwo´┐Żci. Turmalin ma niespotykane w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci emisyjne jonizacji ujemnej.W naturze najwi´┐Żcej jon´┐Żw ujemnych znajdziemy przy wodospadach g´┐Żrskich jest ich tam oko´┐Żo 1 mln na 1 cm3.Na ´┐Ż´┐Żkach czy w lesie od 1 000 do 3 000 na cm3 i tam w´┐Ża´┐Żnie czujemy si´┐Ż najlepiej. Natomiast np. w biurach nafaszerowanych elektronik´┐Ż, komputerami, kom´┐Żrkami itd jest ich od 40 do 60 na cm3.´┐Żwiatowa Organizacja Zdrowia og´┐Żosi´┐Ża, ´┐Że minimalna ilo´┐Ż´┐Ż anion´┐Żw w powietrzu powinna wynosi´┐Ż 1 000 na cm3.

Ro´┐Żliny maj´┐Ż bardzo pozytywny wp´┐Żyw na nasze zdrowie. Osoby mieszkaj´┐Żce blisko lasu, parku rzadziej cierpi´┐Ż na choroby zwi´┐Żzane z uk´┐Żadem oddechowym, czy kr´┐Ż´┐Żenia. Blisko´┐Ż´┐Ż drzew wok´┐Ż domu podnosi odporno´┐Ż´┐Ż naszego organizmu.
´┐Życie w mie´┐Żcie zaburza w´┐Ża´┐Żciwe proporcje jon´┐Żw ujemnych i dodatnich. Najgorsze, ´┐Że proces tworzenia i zanikania jon´┐Żw ujemnych jest ci´┐Żg´┐Ży i szybki.

Je´┐Żeli chodzi o ro´┐Żliny, to takimi naturalnymi jonizatorami jest: papro´┐Ż, orchidea, fikus, skrzyd´┐Żo kwiat. Drzewa to: sosna, klon, ja´┐Żowiec ,brzoza, jarz´┐Żbina.
Je´┐Żeli cz´┐Żsto boli nas g´┐Żowa warto przygarn´┐Ż´┐Ż kota. Te zwierz´┐Żta, s´┐Ż naturalnymi "elektrowniami" jon´┐Żw ujemnych. Wystarczy g´┐Żaska´┐Ż przez 5 minut futrzaka, aby zmniejszy´┐Ż si´┐Ż b´┐Żl g´┐Żowy i polepszy´┐Żo samopoczucie.
Najwi´┐Żksze jednak w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci emisyjne jon´┐Żw ujemnych ma w´┐Ża´┐Żnie turmalin.

Jony ujemne
Ujemna jonizacja wp´┐Żywa korzystnie na stan naszego zdrowia, na nasze samopoczucie i kondycj´┐Ż psychofizyczn´┐Ż.
Jest to powszechnie uznane i wyja´┐Żnione zjawisko przez naukowc´┐Żw. Nie b´┐Żd´┐Ż tu definiowa´┐Ż czym s´┐Ż´┐Ż jony, a raczej skupmy si´┐Ż na ich roli, jak´┐Ż odgrywaj´┐Ż w poprawie naszego zdrowia.


Ilo´┐Ż´┐Ż jon´┐Żw w naszym otoczeniu:
- przy wodospadach´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż1 000 000/cm3
- w g´┐Żrach, nad morzem´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż2000- 5000/cm3
- w lesie´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż2000-3000/cm3
- na ´┐Ż´┐Żkach´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żoko´┐Żo 1000/cm3
- w pomieszczeniach´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż100-200/cm3
- w biurach´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż40-60/cm3
- zalecana minimalna´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żilo´┐Ż´┐Ż 1000/cm3


Wp´┐Żyw jon´┐Żw na cz´┐Żowieka´┐ŻÔÇô´┐Żpodej´┐Żcie naukowe:

Cz´┐Ż´┐Ż z udowodnionych naukowo skutk´┐Żw przebywania w zjonizowanym powietrzu, zosta´┐Ży zaprezentowane przez wybitnego naukowca, profesora Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berley ÔÇô A.Krugera. Jego zdaniem, dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż jon´┐Żw ujemnych jest bezsprzecznym faktem:

  1.´┐ŻJony ujemne´┐Żzwi´┐Żkszaj´┐Ż zdolno´┐Ż´┐Ż uczenia si´┐Ż u szczur´┐Żw, zw´┐Żaszcza u starszych osobnik´┐Żw. Zmniejszaj´┐Ż u nich tak´┐Że poziom l´┐Żku.
  2.´┐ŻJony ujemne´┐Żzwi´┐Żkszaj´┐Ż sprawno´┐Ż´┐Ż i jako´┐Ż´┐Ż wykonywania przez ludzi zada´┐Ż psychometrycznych.
  3. Udowodniono,´┐Ż´┐Że dolegliwo´┐Żci, kt´┐Żre wyst´┐Żpuj´┐Ż u os´┐Żb przebywaj´┐Żcych w zamkni´┐Żtych pomieszczeniach, takie jak: senno´┐Ż´┐Ż, apatia, b´┐Żle g´┐Żowy, kt´┐Żre przypisuje si´┐Ż ÔÇ×martwemu powietrzuÔÇŁ mo´┐Żna bardzo skutecznie zwalczy´┐Ż przy u´┐Życiu jon´┐Żw ujemnych.
  4. Ameryka´┐Żskie i rosyjskie´┐Żbadania wojskowe dowodz´┐Ż pozytywnej funkcji aerojonoterapii w leczeniu oparze´┐Ż i astmy.
  5. Wyczuwalno´┐Ż´┐Żjon´┐Żw w powietrzu obserwuje, wykazuje 25-30% populacji. Nie zale´┐Żnie od tego, czy czujemy zjonizowane powietrze, czy te´┐Ż taka zmiana jest przez nas trudna do zauwa´┐Żenia, jony ujemne dzia´┐Żaj´┐Ż pozytywnie na stan naszego organizmu.
  6. Jony ujemne´┐Żidealnie pomagaj´┐Ż w leczeniu, terapii wrzod´┐Żw przewodu pokarmowego, migreny, psychoneuroz.
  7. Jonizacja´┐Żjest jedn´┐Ż z najbardziej skutecznych metod usuwania zanieczyszcze´┐Ż z powietrza.


Od jon´┐Żw ujemnych mo´┐Że zale´┐Że´┐Ż nasze samopoczucie. Ich g´┐Ż´┐Żwnym dawc´┐Ż s´┐Ż ro´┐Żliny. Dlatego powinni´┐Żmy ich hodowa´┐Ż jak najwi´┐Żcej.

Betonowa szkodliwo´┐Ż´┐Ż:
Najkorzystniejszy dla cz´┐Żowieka stosunek jon´┐Żw dodatnich do ujemnych powinien wynosi´┐Ż 5 do 4, na korzy´┐Ż´┐Ż ujemnych.
W miastach, gdzie dominuj´┐Ż bloki z wielkiej p´┐Żyty i ceglaste kamienice mamy przewag´┐Ż jon´┐Żw dodatnich. Generuj´┐Ż je spaliny, asfalt, beton oraz zanieczyszczenia z fabryk. Blisko´┐Ż´┐Ż jon´┐Żw dodatnich powoduje pogorszenie si´┐Ż nastroju, b´┐Żle g´┐Żowy, zatrucia organizmu toksynami.


Jony dodatnie pochodz´┐Ż tak´┐Że z:
sieci wysokiego napi´┐Żcia,
urz´┐Żdze´┐Ż grzewczych,
silnik´┐Żw elektrycznych
Szczeg´┐Żlnie niesprzyjaj´┐Żce dla naszego zdrowia s´┐Ż:
kuchenki mikrofalowe,
pralki,
zmywarki,
kuchnie elektryczne,
suszarki,
lod´┐Żwki,
a w szczeg´┐Żlno´┐Żci cz´┐Żsto nadu´┐Żywane przez dzieci:
kom´┐Żrki,
komputery,
laptopy
telewizjaDzi´┐Żki wsp´┐Żpracy lekarzy i konstruktor´┐Żw uda´┐Żo si´┐Ż opracowa´┐Ż technologi´┐Ż produkcji maty z wykorzystaniem kamieni Turmalinowych jako czynnika: wytwarzaj´┐Żcego naturalne jony ujemne-korzystne dla cz´┐Żowieka, oraz emituj´┐Żcego naturalne promienie podczerwieni. Minera´┐Ż ten zawiera wiele naturalnych mikroelement´┐Żw przyswajalnych przez organizm.

Turmalin´┐ŻÔÇô naturalny minera´┐Ż odkryty w Brazylii charakteryzuj´┐Żcy si´┐Ż du´┐Ż´┐Ż zawarto´┐Żci´┐Ż jon´┐Żw i emituj´┐Żcy promieniowanie podczerwone . Mi´┐Żdzy innymi wp´┐Żywa na popraw´┐Ż kr´┐Ż´┐Żenia. Minera´┐Ż nale´┐Ży do grupy krzemnian´┐Żw pier´┐Żcieniowych, w kt´┐Żrego sk´┐Żad wchodz´┐Ż m.in. aluminium, ´┐Żelazo, magnez, lit, s´┐Żd i potas. Turmalin to kamie´┐Ż szlachetny, kt´┐Żry w naturalny spos´┐Żb pobudza kr´┐Ż´┐Żenie krwi w ca´┐Żym ciele cz´┐Żowieka. Naturalny turmalin emituje s´┐Żabe elektrony, promienie podczerwieni dalekiej oraz jony negatywne co w efekcie powoduje pobudzenie kr´┐Ż´┐Żenia.

Jak dzia´┐Ża Turmalin?
Badanie udowodni´┐Ży, ´┐Że turmalin jest jedynym kryszta´┐Żem w´┐Żr´┐Żd minera´┐Ż´┐Żw na Ziemi, kt´┐Żry posiada sta´┐Że pole elektryczne bez ´┐Żadnych ´┐Żr´┐Żde´┐Ż zasilania. Po wch´┐Żoni´┐Żciu energii s´┐Żonecznej na powierzchni turmalinu tworzy si´┐Ż ´┐Żadunek elektryczny. Jednocze´┐Żnie emituje on promienie podczerwone aniony - "powietrze witaminy", jest aktywatorem kom´┐Żrek, bilansuje biopole, jest ´┐Żr´┐Żd´┐Żem mikroelement´┐Żw. Turmalin podczas kontaktu z cia´┐Żem cz´┐Żowieka nagrzewa si´┐Ż od cia´┐Ża i wydziela promieniowanie podczerwone. W tym czasie jony ujemne, przenikaj´┐Ż do g´┐Ż´┐Żbokich warstw sk´┐Żry, niszcz´┐Żc wolne rodniki inne szkodliwe substancje.

Turmalin´┐Żjest kryszta´┐Żem o najwy´┐Ższej energii FIR na ´┐Żwiecie. Posiada dwie fizyczne w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci: piroelektryczn´┐Ż i piezoelektryczn´┐Ż. Piroelektryczno´┐Ż´┐Ż jest stanem,´┐Żw kt´┐Żrym Turmalin tworzy dodatnie i ujemne ´┐Żadunki w r´┐Żnych temperaturach. Piezoelektryczno´┐Ż´┐Ż to zdolno´┐Ż´┐Ż Turmalinu do wytwarzania pola elektrycznego wskutek dzia´┐Żania si´┐Ży zewn´┐Żtrznej. W zjawisku piezoelektrycznym powstaj´┐Ż w Turmalinie ujemne ´┐Żadunki. Te ´┐Żadunki s´┐Ż absorbowane przez moleku´┐Ży powietrza i przemieniaj´┐Ż si´┐Żw ujemne jony.´┐Ż


Nasz organizm ma trudno´┐Żci z utlenianiem. Obrazowo mo´┐Żna to przedstawi´┐Ż w ten spos´┐Żb, ´┐Że jest piec, palenisko oraz w´┐Żgiel, ale brakuje iskry, kt´┐Żra mog´┐Żaby to wszystko rozpali´┐Ż. Inaczej m´┐Żwi´┐Żc brakuje jon´┐Żw ujemnych czyli katalizator´┐Żw utleniania.
Jony dodatnie blokuj´┐Ż proces utleniania. Niedob´┐Żr jon´┐Żw ujemnych sprawia, ´┐Że procesy ´┐Życiowe zachodz´┐Żce w naszym organizmie ulegaj´┐Ż wyra´┐Żnemu zachwianiu. Ma to negatywny wp´┐Żyw na uk´┐Żad odporno´┐Żciowy. Ludzie zaczynaj´┐Ż wi´┐Żc chorowa´┐Ż.


Wsp´┐Żczesne spo´┐Żecze´┐Żstwo przesta´┐Żo zwraca´┐Ż uwag´┐Ż na spos´┐Żb ´┐Życia w zgodzie z natur´┐Ż.
Mata Turmalinowa zawiera wiele naturalnych mikroelement´┐Żw przyswajalnych dla organizmu i emituj´┐Ż pole bioelektryczne.´┐Ż
Przeznaczenie Maty Turmalinowej:

  1. Przynosi doskona´┐Że efekty w leczeniu bezsenno´┐Żci - przenosz´┐Żc japo´┐Żsk´┐Ż kultur´┐Ż spania na ´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żpod´┐Żodze do naszego wygodnego ´┐Ż´┐Żka w sypialni.´┐Ż
  2. Pobudza kr´┐Ż´┐Żenie i metabolizm.´┐Ż
  3. Wp´┐Żywa na stabilizacj´┐Ż ci´┐Żnienia krwi.´┐Ż
  4. Podwy´┐Ższa odporno´┐Ż´┐Ż organizmu.´┐Ż
  5. Oczyszcza krew.´┐Ż
  6. Wspomaga organizm cz´┐Żowieka w nawadnianiu sk´┐Żry.´┐Ż
  7. Pomaga w leczeniu: chor´┐Żb uk´┐Żadu kostnego, osteoporozy, jelit, ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka, woreczka ´┐Ż´┐Żciowego, ´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żp´┐Żcherza moczowego, otrzewnej, chor´┐Żb kobiecych.´┐Ż
  8. Stosowanie Maty Turmalinowej pomaga zachowa´┐Ż r´┐Żwnowag´┐Ż psychiczn´┐Ż, zalecane jest dla ludzi cierpi´┐Żcych na depresj´┐Ż.

Mata turmalinowa pomaga zwalczy´┐Ż przezi´┐Żbienia, katar i kaszel. Z maty turmalinowej mog´┐Ż korzysta´┐Ż osoby po przebytych udarach, zawa´┐Żach, ci´┐Żkich operacjach (np. po operacji kr´┐Żgos´┐Żupa), z zaawansowan´┐Ż osteoporoz´┐Ż, poniewa´┐Ż zabieg wyklucza masa´┐Ż, kt´┐Żry nie jest wskazany przy tych dolegliwo´┐Żciach. U´┐Żywanie maty w pozycji siedz´┐Żcej doskonale wp´┐Żywa na dolegliwo´┐Żci takie, jak: zapalenie p´┐Żcherza, hemoroidy, u m´┐Żczyzn przerost gruczo´┐Żu prostaty, dodatkowo przyczynia si´┐Ż do odbudowy staw´┐Żw i tkanki kostnej, oraz wydzielania mazi wewn´┐Żtrz stawowej i lepszego smarowania powierzchni stawowej.


DZIA´┐ŻANIE MATY:
Terapia na Macie Turmalinowej rozlu´┐Żnia mi´┐Żnie, usuwa b´┐Żl staw´┐Żw i kr´┐Żgos´┐Żupa. Dzia´┐Ża relaksuj´┐Żco, uspokaja nerwy, dzia´┐Ża rozkurczowo, powoduje uwalnianie toksyn i metali ci´┐Żkich, oczyszcza krew i tym samym przyczynia si´┐Ż do poprawienia wynik´┐Żw krwi, obni´┐Żenia cholesterolu, zapobiega mia´┐Żd´┐Życy. Dzi´┐Żki swoim w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żciom poprawia funkcjonowanie ca´┐Żego organizmu, normuje ci´┐Żnienie, hamuje procesy zapalne, poprawia przemian´┐Ż materii, poprawia wygl´┐Żd sk´┐Żry. Mata powoduje szybsze gojenie st´┐Żucze´┐Ż, odle´┐Żyn, uraz´┐Żw sportowych. Powoduje zmniejszenie ´┐Żylak´┐Żw i hemoroid´┐Żw, zmniejszenie dolegliwo´┐Żci prostaty, ´┐Żagodzi zaburzenia i b´┐Żle miesi´┐Żczkowe, przewlek´┐Że stany zapalne. Stosowana jest przy reumatyzmie, niedow´┐Żadach, osteoporozie, nie´┐Życie ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka, wrzodach dwunastnicy i ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka, zapaleniu p´┐Żcherza, zapaleniu oskrzeli, krtani i przezi´┐Żbieniu. Fale podczerwone przyczyniaj´┐Ż si´┐Ż te´┐Ż do rozpuszczania kamieni, usprawniaj´┐Ż prac´┐Ż nerek, woreczka ´┐Ż´┐Żciowego i jelit.


ZASTOSOWANIE:
Stosowanie Maty Turmalinowej poprawia jako´┐Ż´┐Ż snu. Pod wp´┐Żywem podczerwieni wydzielane s´┐Ż endorfiny, kt´┐Żre poprawiaj´┐Ż samopoczucie i dodaj´┐Ż energii - polecane przy stresie, nerwicy, depresji. Mata Turmalinowa pomaga w rzuceniu na´┐Żog´┐Żw poniewa´┐Ż przyspiesza oczyszczanie organizmu z toksyn i zmniejsza uczucia g´┐Żodu u´┐Żywki. Mata Turmalinowa wzmacnia system odporno´┐Żciowy, niweluje szkodliwy wp´┐Żyw wolnych rodnik´┐Żw i przyczynia si´┐Ż do lepszego zaopatrzenia kom´┐Żrek w tlen.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Rozmiar: 1500mm x 500mm
Ci´┐Żar: Waga maty wraz z kontrolerem - 7 kg
Zakres temperatury: 30 - 70 stopni celciusza
Napi´┐Żcie: 230V; 50Hz
Pob´┐Żr pr´┐Żdu: 130 Watt
Sk´┐Żad: Drobiny Turmalinu + Photon


Materace posiadaj´┐Ż w swym sk´┐Żadzie cz´┐Żstki turmalinu utworzone wskutek odpowiedniego wypalania proszkowej mieszaniny turmalinu, germanitu i elvanu w temperaturze 1200 stopni Celciusza. To w´┐Ża´┐Żnie ten odpowiednio spreparowany zestaw minera´┐Ż´┐Żw umo´┐Żliwia nam b´┐Żogi sen i sprawia, ´┐Że czujemy si´┐Ż zdrowsi.


Poni´┐Żej proces tworzenia turmalinu:
Zdjŕcie: 1304702693.jpgSZYBKA WYSY´┐ŻKA

Dbamy o to, aby przesy´┐Żki dociera´┐Ży do klient´┐Żw szybko i bez problemu,
ponadto gwarantujemy dobry i przyjemny kontakt ze sprzedawc´┐Ż.


drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron