Strona gwna » Asortyment » 14.Naczynia Stal Chirurgiczna Tytan » Garnki ze stali szlachetnej » Komplet Garnk�w ROSTOCKI Bia�e

Formularz wyszukiwania

Garnki ze stali szlachetnej

Komplet Garnk�w ROSTOCKI Bia�e

Produkt: Komplet Garnk�w ROSTOCKI Bia�e

Garnki Garnki Garnki Garnki Garnki Garnki

Cena brutto:
1590.00 z
dodaj do koszyka Oblicz rat

Stal szlachetna to stal najwy�szej jako�ci, bardzo �atwa w utrzymaniu w czysto�ci, nie przywieraj� do niej �adne mikroorganizmy, nie wch�ania zapachu potraw, nie barwi si� od potrwa. Jest odporna na dzia�anie kwas�w, zasad i wysokich temperatur.

Bardzo wa�nym elementem takich garnk�w jest dno, kt�re powinno doskonale przewodzi� ciep�o i rozprowadza� po ca�ym garnku. Mo�e to by� ci��kie dno jednowarstwowe lub dno wielowarstwowe. W zale�no�ci od producenta tych warstw mo�e by� kilka, najwa�niejsze jest jednak to, by by�y one ze sob� doskonale zespolone (po��czone), co pozwoli na pe�ne wykorzystanie w�a�ciwo�ci dna oraz zapobiegnie jego odkszta�caniu. Dzi�ki warstwowej budowie dno doskonale przewodzi ciep�o, ale tak�e je akumuluje, co pozwala na gotowanie na ma�ym p�omieniu, czy tez ma�ej mocy kuchni i r�wnocze�nie zapobiega przywieraniu potraw. Garnki takie pozwalaj� cz�sto na gotowanie z udzia�em minimalnej ilo�ci wody lub gotowanie bez wody (tylko m�ode, �wie�e i j�drne warzywa), co pozwala na zachowanie warto�ci od�ywczych potraw.

Zalety stali szlachetnej:

Trwa�o��

Naczynia s� wykonane z jednego z najmocniejszych, najwytrzymalszych i najtwardszych metali u�ywanych w produktach dla klient�w. Nasze naczynia s� odporne na wykruszanie, wgniatanie si�, p�kanie, zadrapywanie i zarysowywanie si� nawet przy trudnych warunkach u�ytkowania.

Odporno�� na korozj�

Znakomita zdolno�� do znoszenia wszelkich warunk�w atmosferycznych oraz odporno�� na kwasy �ywno�ciowe, detergenty - bez ryzyka plamienia czy matowienia

Zdolno�� zachowywania czysto�ci

W codziennym u�ytkowaniu wystarczy u�y� ciep�ej wody i p�ynu do mycia naczy�. Trudniejsze zabrudzenia jak �lad po p�omieniu kuchenki czy resztkach przypalonej �ywno�ci nale�y usun�� dobrym �rodkiem do czyszczenia stali szlachetnej

Walory smakowe

Absolutnie nie wp�ywa nawet na najdelikatniejsze smaki co czyni z niej standard dla naczy� kuchennych u�ywanych zar�wno przez profesjonalnych szef�w kuchni jak i u�ytkownik�w w domach

Odporno�� na temperatur�
Mo�e by� u�ywana wsz�dzie - od zamra�arki do piekarnika

Elastyczno�� projektowania
Mo�na j� �atwo formowa� i ��czy� w celu kompleksowego zaspokojenia szerokiego wachlarza potrzeb projektowania

Oszcz�dno��
To inwestycja, kt�ra si� op�aca bior�c pod uwag� wyj�tkow� trwa�o�� naczy�, kt�ra przek�ada si� na d�ugoterminowy okres u�ytkowania zadowolenie naszych klient�w jest wr�cz bezcenne

Estetyczno��
To najbardziej atrakcyjny metal dost�pny dla produkt�w konsumpcyjnych; jego l�ni�ca estetyczno�� idealnie wkomponowuje si� w ka�dy wystr�j
* dno termiczne z funkcj� przewodzenia ciep�a - mo�liwo�� pi�trowego gotowania kilku potraw w tym samym czasie
* jedzenie nagrzewa si� szybko a materia� dobrze zachowuje ciep�o
* odpowiednie do wszystkich urz�dze� grzewczych
* zdrowe przyrz�dzanie jedzenia - gotujesz z niewielk� ilo�ci� wody i sma�ysz z niewielk� ilo�ci� t�uszczu przez co minimalizujesz ubytek witamin, minera��w i smaku
* praktyczne i estetyczne
* �atwe do czyszczenia
* mo�na my� w zmywarce


Zasady gotowania:

W celu prawid�owego u�ytkowania naczy� nale�y stosowa� si� do nast�puj�cych instrukcji:

* naczynie powinno by� zape�nione produktami w obj�to�ci 1/2 - 2/3. �rednica na�o�onej pokrywy powinna pasowa� do �rednicy garnka
* rozpoczynaj�c gotowanie nale�y przekr�ci� pokryw� przez jej przekr�cenie o p�� obrotu. W ten spos�b mi�dzy obrze�em garnka i pokryw� powstaje pier�cie� wodny, kt�ry zabezpiecza przed ucieczk� pozosta�ej pary z naczynia. Je�eli jednak para wodna wydostaje si� z garnka oznacza to, �e temperatura wewn�trz garnka jest zbyt wysoka i nale�y zmniejszy� ogie�
* podczas gotowania nie nale�y podnosi� lub zdejmowa� pokrywy. Je�eli b�dzie to konieczne, nale�y w�wczas skompensowa� straty pary wodnej przez dodanie dw�ch �y�ek wody lub wywaru. Je�eli jednak na koniec np. pieczenia w garnku pozosta�o na dnie zbyt du�o cieczy to nale�y zdj�� pokryw� i zwi�kszy� ogie� co spowoduje odparowanie nadmiaru soku
* ilo�� wody u�yta podczas gotowania powinna by� r�wna ilo�ci wywaru, kt�ry chcemy uzyska� po zako�czeniu procesu gotowania. Gotuj�c warzywa lub zup� nale�y doda� tak� ilo�� wody aby przykrywa�a warzywa. Podczas gotowania ilo�� cieczy nie maleje, poniewa� parowanie jest zahamowane. Wystarczy doda� zaledwie minimaln� ilo�� soli gdy� pokrywa zatrzymuje naturalne sole i aromat �ywno�ci wewn�trz naczynia, dzi�ki czemu ma ona intensywniejszy smak i zapach.


Gotowanie na parze:

To spos�b przyrz�dzania potraw rozpowszechniony w �wiecie przez Chi�czyk�w i Japo�czyk�w.

Dietetycy s� wyj�tkowo zgodni, �e tak przygotowane potrawy s� najwy�szej jako�ci pod wzgl�dem zawarto�ci witamin i minera��w.

Dzieje si� tak, poniewa� gotowanie na parze w znacz�cy spos�b ogranicza ich degradacj�. �ywno�� nie jest zanurzana w wodzie, a zatem nie dochodzi do wyp�ukiwania sk�adnik�w od�ywczych.

Podobnie minera�y i witaminy zostaj� zachowane w znacznie wi�kszym
stopniu ni� podczas tradycyjnego gotowania.

Nie mo�na te� zapomina�, �e posi�ki gotowane na parze nie wymagaj�
u�ywania t�uszczu, wszystkie sk�adniki gotowanych na parze potraw zachowuj� sw�j naturalny aromat, a ich smak jest o wiele bardziej intensywny ni� podczas gotowania w wodzie.

Ponadto sk�adniki s� spr��yste, j�drne, nie wch�aniaj� zbyt du�o wody i nie wysychaj�. Wszystko to sprawia, �e zachowuj� naturalny kolor i �wietnie si� prezentuj� na talerzu.

Przy tej metodzie nic si� nie zmarnuje. Nawet wod�, kt�ra wyciek�a na naczynie mo�emy wykorzysta� do sporz�dzenia sosu.

Nie mo�na te� zapomina�, �e posi�ki gotowane na parze nie wymagaj� u�ywania t�uszczu, wszystkie sk�adniki gotowanych na parze potraw zachowuj� sw�j naturalny aromat, a ich smak jest o wiele bardziej intensywny ni� podczas gotowania w wodzie.

Nasze garnki s� bardzo �adnie i starannie wykonane z najlepszej stali szlachetnej. Dzi�ki kompletowi ekskluzywnych garnk�w ze stali szlachetnej mo�emy gotowa� w ma�ej ilo�ci wody lub minimalnej ilo�ci t�uszczu, dzi�ki czemu zachowujemy w naszych potrawach sk�adniki mineralne i witaminy oraz oryginalny smak potraw.

W�A�CIWO�CI ZDROWOTNE GOTOWANIA W NACZYNIACH ZE STALI SZLACHETNEJ:

- zdrowe gotowanie
- potrawy gotowane w ma�ej ilo�ci wody i bez t�uszczu
- zdrowe gotowanie bez soli
- warzywa na parowniku dostawc� niezb�dnych witamin i minera��w
- pozostawia naturalne substancje od�ywcze i aromatyczne
- w�a�ciwo�ci bakteriob�jcze
- w garnkach mo�na gotowa� kilka rodzaj�w potraw na raz

Zasady u�ytkowania:

Inn� zalet� jest �atwo�� z jak� mo�na je utrzymywa� w czysto�ci.

Pierwszym krokiem jaki nale�y wykona� przed u�yciem naczy� jest dok�adne ich umycie w gor�cej wodzie z dodatkiem p�ynu do mycia naczy�. Ma to na celu usuni�cie olej�w produkcyjnych. Naczynia nale�y dok�adnie wyp�uka� i wytrze� do sucha r�czniczkiem.

ZMYWANIE:

- szybkie bezproblemowe zmywanie
- zmywarka (odkr�cane mierniki ciep�a)
- zlewozmywak domowy
- zlewozmywak restauracyjny
- konstrukcja garnk�w gwarantuje nie pozostawanie resztek jedzenia w k�ciakach dna

Kontrola u�ytkowania:

Spos�b u�ycia termometru:

Sekretem doskona�ego gotowania jest kontrola temperatury. Kontrolny wska�nik na przykrywce poka�e kiedy temperatury gotowania s� zbyt niskie, zbyt wysokie lub w sam raz.

Niebieski - zbyt niska temperatura

Zielony - doskona�a temperatura

Czerwony - zbyt wysoka temperatura

Naczynia polerowane na wysoki po�ysk. Pokrywy s� wyposa�one w termostat ( nale�y go odkr�ci� przed myciem w zmywarce). Nienagrzewaj�ce si� NITOWANE uchwyty. 9 - warstwowe dno akutermiczne. Przystosowane do wszystkich typ�w kuchenek tak�e INDUKCJI.

W�A�CIWO�CI TERMICZNE:
- utrzymywanie ciep�a potraw przez bardzo d�ugi czas,
- kontrola przegrzania (miernik na pokrywce),
- dziewi�cio warstwowe dno u�atwia jednolite rozprowadzanie ciep�a,
- r�czki nie nagrzewaj� si�,
- w�a�ciwo�ci ustawiania naczy� pi�trowo,
- woda gotuje si� w tempie wi�kszym ni� w czajniku elektrycznym.

Zestaw zawiera:
- rondel z pokrywk�: �rednica 16cm, pojemno�� 1.6L
- garnek z pokrywk�: �rednica 16cm, pojemno�� 1.6L
- garnek z pokrywk�: �rednica 20cm, pojemno�� 3.7L
- garnek z pokrywk�: �rednica 24cm, pojemno�� 6.8L
- patelnia rondel z pokrywk�: pojemno�� 2.7L
- wk�ad do parowania
- miska z pokrywk�: �rednica 20cm
- podk�adka bakelitowa: 2 sztuki
- przyssawka: �rednica 20cm
- ring do gotowania w systemie wie�owym: �rednica 20cm
- tarka


Specyfikacja:
-1 mm grubo�ci (�cianki)
- dno 10mm aluminium + 0,6mm 18/0 IMPACT DNO INDUKCYJNE
-r�czki silikonowe w 3 kolorach ze stali 18/8
-pokrywki o grubo�ci 1mm ze stali 18/8
-pokrywki posiadaj� termometr
-gwarancja producenta !!!
-solidne wyko�czenie
-w�oski design
-certyfikat autentyczno�ci

MO�LIWO�� ZWROTU TOWARU DO 10 dni ! NAJLEPSZA JAKO�� ! 100% SATYSFAKCJI!

drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron