Strona g│ˇwna » Asortyment » 14.Naczynia Stal Chirurgiczna Tytan » Garnki ze stali szlachetnej » Komplet garnk´┐Żw ROSTOCKI Drewno

Formularz wyszukiwania

Garnki ze stali szlachetnej

Komplet garnk´┐Żw ROSTOCKI Drewno

Produkt: Komplet garnk´┐Żw ROSTOCKI Drewno

Garnki Garnki Garnki Garnki Garnki Garnki Garnki Garnki

Cena brutto:
1590.00 z│
dodaj do koszyka Oblicz ratŕ

Stal szlachetna to stal najwy´┐Ższej jako´┐Żci, bardzo ´┐Żatwa w utrzymaniu w czysto´┐Żci, nie przywieraj´┐Ż do niej ´┐Żadne mikroorganizmy, nie wch´┐Żania zapachu potraw, nie barwi si´┐Ż od potrwa. Jest odporna na dzia´┐Żanie kwas´┐Żw, zasad i wysokich temperatur.

Bardzo wa´┐Żnym elementem takich garnk´┐Żw jest dno, kt´┐Żre powinno doskonale przewodzi´┐Ż ciep´┐Żo i rozprowadza´┐Ż po ca´┐Żym garnku. Mo´┐Że to by´┐Ż ci´┐Ż´┐Żkie dno jednowarstwowe lub dno wielowarstwowe. W zale´┐Żno´┐Żci od producenta tych warstw mo´┐Że by´┐Ż kilka, najwa´┐Żniejsze jest jednak to, by by´┐Ży one ze sob´┐Ż doskonale zespolone (po´┐Ż´┐Żczone), co pozwoli na pe´┐Żne wykorzystanie w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci dna oraz zapobiegnie jego odkszta´┐Żcaniu. Dzi´┐Żki warstwowej budowie dno doskonale przewodzi ciep´┐Żo, ale tak´┐Że je akumuluje, co pozwala na gotowanie na ma´┐Żym p´┐Żomieniu, czy tez ma´┐Żej mocy kuchni i r´┐Żwnocze´┐Żnie zapobiega przywieraniu potraw. Garnki takie pozwalaj´┐Ż cz´┐Żsto na gotowanie z udzia´┐Żem minimalnej ilo´┐Żci wody lub gotowanie bez wody (tylko m´┐Żode, ´┐Żwie´┐Że i j´┐Żdrne warzywa), co pozwala na zachowanie warto´┐Żci od´┐Żywczych potraw.

Zalety stali szlachetnej:

Trwa´┐Żo´┐Ż´┐Ż

Naczynia s´┐Ż wykonane z jednego z najmocniejszych, najwytrzymalszych i najtwardszych metali u´┐Żywanych w produktach dla klient´┐Żw. Nasze naczynia s´┐Ż odporne na wykruszanie, wgniatanie si´┐Ż, p´┐Żkanie, zadrapywanie i zarysowywanie si´┐Ż nawet przy trudnych warunkach u´┐Żytkowania.

Odporno´┐Ż´┐Ż na korozj´┐Ż

Znakomita zdolno´┐Ż´┐Ż do znoszenia wszelkich warunk´┐Żw atmosferycznych oraz odporno´┐Ż´┐Ż na kwasy ´┐Żywno´┐Żciowe, detergenty - bez ryzyka plamienia czy matowienia

Zdolno´┐Ż´┐Ż zachowywania czysto´┐Żci

W codziennym u´┐Żytkowaniu wystarczy u´┐Ży´┐Ż ciep´┐Żej wody i p´┐Żynu do mycia naczy´┐Ż. Trudniejsze zabrudzenia jak ´┐Żlad po p´┐Żomieniu kuchenki czy resztkach przypalonej ´┐Żywno´┐Żci nale´┐Ży usun´┐Ż´┐Ż dobrym ´┐Żrodkiem do czyszczenia stali szlachetnej

Walory smakowe

Absolutnie nie wp´┐Żywa nawet na najdelikatniejsze smaki co czyni z niej standard dla naczy´┐Ż kuchennych u´┐Żywanych zar´┐Żwno przez profesjonalnych szef´┐Żw kuchni jak i u´┐Żytkownik´┐Żw w domach

Odporno´┐Ż´┐Ż na temperatur´┐Ż
Mo´┐Że by´┐Ż u´┐Żywana wsz´┐Żdzie - od zamra´┐Żarki do piekarnika

Elastyczno´┐Ż´┐Ż projektowania
Mo´┐Żna j´┐Ż ´┐Żatwo formowa´┐Ż i ´┐Ż´┐Żczy´┐Ż w celu kompleksowego zaspokojenia szerokiego wachlarza potrzeb projektowania

Oszcz´┐Żdno´┐Ż´┐Ż
To inwestycja, kt´┐Żra si´┐Ż op´┐Żaca bior´┐Żc pod uwag´┐Ż wyj´┐Żtkow´┐Ż trwa´┐Żo´┐Ż´┐Ż naczy´┐Ż, kt´┐Żra przek´┐Żada si´┐Ż na d´┐Żugoterminowy okres u´┐Żytkowania zadowolenie naszych klient´┐Żw jest wr´┐Żcz bezcenne

Estetyczno´┐Ż´┐Ż
To najbardziej atrakcyjny metal dost´┐Żpny dla produkt´┐Żw konsumpcyjnych; jego l´┐Żni´┐Żca estetyczno´┐Ż´┐Ż idealnie wkomponowuje si´┐Ż w ka´┐Żdy wystr´┐Żj
* dno termiczne z funkcj´┐Ż przewodzenia ciep´┐Ża - mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż pi´┐Żtrowego gotowania kilku potraw w tym samym czasie
* jedzenie nagrzewa si´┐Ż szybko a materia´┐Ż dobrze zachowuje ciep´┐Żo
* odpowiednie do wszystkich urz´┐Żdze´┐Ż grzewczych
* zdrowe przyrz´┐Żdzanie jedzenia - gotujesz z niewielk´┐Ż ilo´┐Żci´┐Ż wody i sma´┐Żysz z niewielk´┐Ż ilo´┐Żci´┐Ż t´┐Żuszczu przez co minimalizujesz ubytek witamin, minera´┐Ż´┐Żw i smaku
* praktyczne i estetyczne
* ´┐Żatwe do czyszczenia
* mo´┐Żna my´┐Ż w zmywarce


Zasady gotowania:

W celu prawid´┐Żowego u´┐Żytkowania naczy´┐Ż nale´┐Ży stosowa´┐Ż si´┐Ż do nast´┐Żpuj´┐Żcych instrukcji:

* naczynie powinno by´┐Ż zape´┐Żnione produktami w obj´┐Żto´┐Żci 1/2 - 2/3. ´┐Żrednica na´┐Żo´┐Żonej pokrywy powinna pasowa´┐Ż do ´┐Żrednicy garnka
* rozpoczynaj´┐Żc gotowanie nale´┐Ży przekr´┐Żci´┐Ż pokryw´┐Ż przez jej przekr´┐Żcenie o p´┐Ż´┐Ż obrotu. W ten spos´┐Żb mi´┐Żdzy obrze´┐Żem garnka i pokryw´┐Ż powstaje pier´┐Żcie´┐Ż wodny, kt´┐Żry zabezpiecza przed ucieczk´┐Ż pozosta´┐Żej pary z naczynia. Je´┐Żeli jednak para wodna wydostaje si´┐Ż z garnka oznacza to, ´┐Że temperatura wewn´┐Żtrz garnka jest zbyt wysoka i nale´┐Ży zmniejszy´┐Ż ogie´┐Ż
* podczas gotowania nie nale´┐Ży podnosi´┐Ż lub zdejmowa´┐Ż pokrywy. Je´┐Żeli b´┐Żdzie to konieczne, nale´┐Ży w´┐Żwczas skompensowa´┐Ż straty pary wodnej przez dodanie dw´┐Żch ´┐Ży´┐Żek wody lub wywaru. Je´┐Żeli jednak na koniec np. pieczenia w garnku pozosta´┐Żo na dnie zbyt du´┐Żo cieczy to nale´┐Ży zdj´┐Ż´┐Ż pokryw´┐Ż i zwi´┐Żkszy´┐Ż ogie´┐Ż co spowoduje odparowanie nadmiaru soku
* ilo´┐Ż´┐Ż wody u´┐Żyta podczas gotowania powinna by´┐Ż r´┐Żwna ilo´┐Żci wywaru, kt´┐Żry chcemy uzyska´┐Ż po zako´┐Żczeniu procesu gotowania. Gotuj´┐Żc warzywa lub zup´┐Ż nale´┐Ży doda´┐Ż tak´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż wody aby przykrywa´┐Ża warzywa. Podczas gotowania ilo´┐Ż´┐Ż cieczy nie maleje, poniewa´┐Ż parowanie jest zahamowane. Wystarczy doda´┐Ż zaledwie minimaln´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż soli gdy´┐Ż pokrywa zatrzymuje naturalne sole i aromat ´┐Żywno´┐Żci wewn´┐Żtrz naczynia, dzi´┐Żki czemu ma ona intensywniejszy smak i zapach.


Gotowanie na parze:

To spos´┐Żb przyrz´┐Żdzania potraw rozpowszechniony w ´┐Żwiecie przez Chi´┐Żczyk´┐Żw i Japo´┐Żczyk´┐Żw.

Dietetycy s´┐Ż wyj´┐Żtkowo zgodni, ´┐Że tak przygotowane potrawy s´┐Ż najwy´┐Ższej jako´┐Żci pod wzgl´┐Żdem zawarto´┐Żci witamin i minera´┐Ż´┐Żw.

Dzieje si´┐Ż tak, poniewa´┐Ż gotowanie na parze w znacz´┐Żcy spos´┐Żb ogranicza ich degradacj´┐Ż. ´┐Żywno´┐Ż´┐Ż nie jest zanurzana w wodzie, a zatem nie dochodzi do wyp´┐Żukiwania sk´┐Żadnik´┐Żw od´┐Żywczych.

Podobnie minera´┐Ży i witaminy zostaj´┐Ż zachowane w znacznie wi´┐Żkszym
stopniu ni´┐Ż podczas tradycyjnego gotowania.

Nie mo´┐Żna te´┐Ż zapomina´┐Ż, ´┐Że posi´┐Żki gotowane na parze nie wymagaj´┐Ż
u´┐Żywania t´┐Żuszczu, wszystkie sk´┐Żadniki gotowanych na parze potraw zachowuj´┐Ż sw´┐Żj naturalny aromat, a ich smak jest o wiele bardziej intensywny ni´┐Ż podczas gotowania w wodzie.

Ponadto sk´┐Żadniki s´┐Ż spr´┐Ż´┐Żyste, j´┐Żdrne, nie wch´┐Żaniaj´┐Ż zbyt du´┐Żo wody i nie wysychaj´┐Ż. Wszystko to sprawia, ´┐Że zachowuj´┐Ż naturalny kolor i ´┐Żwietnie si´┐Ż prezentuj´┐Ż na talerzu.

Przy tej metodzie nic si´┐Ż nie zmarnuje. Nawet wod´┐Ż, kt´┐Żra wyciek´┐Ża na naczynie mo´┐Żemy wykorzysta´┐Ż do sporz´┐Żdzenia sosu.

Nie mo´┐Żna te´┐Ż zapomina´┐Ż, ´┐Że posi´┐Żki gotowane na parze nie wymagaj´┐Ż u´┐Żywania t´┐Żuszczu, wszystkie sk´┐Żadniki gotowanych na parze potraw zachowuj´┐Ż sw´┐Żj naturalny aromat, a ich smak jest o wiele bardziej intensywny ni´┐Ż podczas gotowania w wodzie.

Nasze garnki s´┐Ż bardzo ´┐Żadnie i starannie wykonane z najlepszej stali szlachetnej. Dzi´┐Żki kompletowi ekskluzywnych garnk´┐Żw ze stali szlachetnej mo´┐Żemy gotowa´┐Ż w ma´┐Żej ilo´┐Żci wody lub minimalnej ilo´┐Żci t´┐Żuszczu, dzi´┐Żki czemu zachowujemy w naszych potrawach sk´┐Żadniki mineralne i witaminy oraz oryginalny smak potraw.

W´┐ŻA´┐ŻCIWO´┐ŻCI ZDROWOTNE GOTOWANIA W NACZYNIACH ZE STALI SZLACHETNEJ:

- zdrowe gotowanie
- potrawy gotowane w ma´┐Żej ilo´┐Żci wody i bez t´┐Żuszczu
- zdrowe gotowanie bez soli
- warzywa na parowniku dostawc´┐Ż niezb´┐Żdnych witamin i minera´┐Ż´┐Żw
- pozostawia naturalne substancje od´┐Żywcze i aromatyczne
- w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci bakteriob´┐Żjcze
- w garnkach mo´┐Żna gotowa´┐Ż kilka rodzaj´┐Żw potraw na raz

Zasady u´┐Żytkowania:

Inn´┐Ż zalet´┐Ż jest ´┐Żatwo´┐Ż´┐Ż z jak´┐Ż mo´┐Żna je utrzymywa´┐Ż w czysto´┐Żci.

Pierwszym krokiem jaki nale´┐Ży wykona´┐Ż przed u´┐Życiem naczy´┐Ż jest dok´┐Żadne ich umycie w gor´┐Żcej wodzie z dodatkiem p´┐Żynu do mycia naczy´┐Ż. Ma to na celu usuni´┐Żcie olej´┐Żw produkcyjnych. Naczynia nale´┐Ży dok´┐Żadnie wyp´┐Żuka´┐Ż i wytrze´┐Ż do sucha r´┐Żczniczkiem.

ZMYWANIE:

- szybkie bezproblemowe zmywanie
- zmywarka (odkr´┐Żcane mierniki ciep´┐Ża)
- zlewozmywak domowy
- zlewozmywak restauracyjny
- konstrukcja garnk´┐Żw gwarantuje nie pozostawanie resztek jedzenia w k´┐Żciakach dna

Kontrola u´┐Żytkowania:

Spos´┐Żb u´┐Życia termometru:

Sekretem doskona´┐Żego gotowania jest kontrola temperatury. Kontrolny wska´┐Żnik na przykrywce poka´┐Że kiedy temperatury gotowania s´┐Ż zbyt niskie, zbyt wysokie lub w sam raz.

Niebieski - zbyt niska temperatura

Zielony - doskona´┐Ża temperatura

Czerwony - zbyt wysoka temperatura

Naczynia polerowane na wysoki po´┐Żysk. Pokrywy s´┐Ż wyposa´┐Żone w termostat ( nale´┐Ży go odkr´┐Żci´┐Ż przed myciem w zmywarce). Nienagrzewaj´┐Żce si´┐Ż NITOWANE uchwyty. 9 - warstwowe dno akutermiczne. Przystosowane do wszystkich typ´┐Żw kuchenek tak´┐Że INDUKCJI.

W´┐ŻA´┐ŻCIWO´┐ŻCI TERMICZNE:
- utrzymywanie ciep´┐Ża potraw przez bardzo d´┐Żugi czas,
- kontrola przegrzania (miernik na pokrywce),
- dziewi´┐Żcio warstwowe dno u´┐Żatwia jednolite rozprowadzanie ciep´┐Ża,
- r´┐Żczki nie nagrzewaj´┐Ż si´┐Ż,
- w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci ustawiania naczy´┐Ż pi´┐Żtrowo,
- woda gotuje si´┐Ż w tempie wi´┐Żkszym ni´┐Ż w czajniku elektrycznym.

Zestaw zawiera:
- rondel z pokrywk´┐Ż: ´┐Żrednica 16cm, pojemno´┐Ż´┐Ż 1.6L
- garnek z pokrywk´┐Ż: ´┐Żrednica 16cm, pojemno´┐Ż´┐Ż 1.6L
- garnek z pokrywk´┐Ż: ´┐Żrednica 20cm, pojemno´┐Ż´┐Ż 3.7L
- garnek z pokrywk´┐Ż: ´┐Żrednica 24cm, pojemno´┐Ż´┐Ż 6.8L
- patelnia rondel z pokrywk´┐Ż: pojemno´┐Ż´┐Ż 2.7L
- wk´┐Żad do parowania
- miska z pokrywk´┐Ż: ´┐Żrednica 20cm
- podk´┐Żadka bakelitowa: 2 sztuki
- przyssawka: ´┐Żrednica 20cm
- ring do gotowania w systemie wie´┐Żowym: ´┐Żrednica 20cm
- tarka


Specyfikacja:
-1 mm grubo´┐Żci (´┐Żcianki)
- dno 10mm aluminium + 0,6mm 18/0 IMPACT DNO INDUKCYJNE
-r´┐Żczki silikonowe w 3 kolorach ze stali 18/8
-pokrywki o grubo´┐Żci 1mm ze stali 18/8
-pokrywki posiadaj´┐Ż termometr
-gwarancja producenta !!!
-solidne wyko´┐Żczenie
-w´┐Żoski design
-certyfikat autentyczno´┐Żci

MO´┐ŻLIWO´┐Ż´┐Ż ZWROTU TOWARU DO 10 dni ! NAJLEPSZA JAKO´┐Ż´┐Ż ! 100% SATYSFAKCJI!

drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron