Strona gwna » Asortyment » 11.Masaery Stp i ydek » Masaery stp i ydek » Masa�er st�p Silver Nano

Formularz wyszukiwania

Masaery stp i ydek

Masa�er st�p Silver Nano

Produkt: Masa�er st�p Silver Nano

Cena brutto:
899.00 z
dodaj do koszyka Oblicz rat

Refleksologia, akupunktura, elektrostymulacja, podczerwie� w jednym.
MaxiFoot to nowa propozycja popularnej metody masa�u, nie tylko do st�p ale r�wnie� do ca�ego cia�a za pomoc� niskich cz�stotliwo�ci pr�dem. Silne i skuteczne dzia�anie na struktur� receptor�w w stopie znacznie przewy�szaj�ce masa� klasyczny czy masa� innym masa�erem. Pobudza receptory st�p i dolnej partii mi�ni n�g usuwaj�c uczucie zm�czenia i mobilizuje do dzia�ania system immunologiczny i organy wewn�trzne bazuj�c na technikach refleksologii. Jego przeznaczenie to komfortowy masa� st�p bazuj�c na klasycznej akupunkturze i medycynie klinicznej. W �wiecie medycznym jest to najnowsza efektywna metoda leczenia. Urz�dzenia o podobnym dzia�aniu kosztuj� wiele tysi�cy z�otych, wi�c MaxiFoot jest �wietnym i skutecznym urz�dzeniem TENS.

DZIA�ANIE

Prze��czniki - widoczne du�e, intuicyjne;
Tryb pracy - urz�dzenie pozwala wybra� jeden z 56 tryb�w pracy;
Funkcja zmiany - r�nica mi�dzy masa�em cia�a, st�p a ca�ego organizmu.
Automatyczny program - urz�dzenia Silver Nano oferuje mo�liwo�� wyboru jednego z 56 tryb�w, lub ustawie� automatycznych;
Prosty i intuicyjny czasomierz - przed�u�enie czasu masa�u - naci�nij przycisk "+", aby skr�ci� czas masa�u - naci�nij przycisk "-";
Prosty i intuicyjny regulator intensywno�ci emisji elektromagnetycznych fal;
Tablica bod�c�w - jest g��wnym elementem masa�era - pobudza punkty akupunkturowe stopy;
Funkcja Akupunktury Termalnej;
Wy�wietlacz - pokazuje status intensywno�� utrata masy cia�a;
Wska�nik zmian w intensywno�ci biologicznych fale elektromagnetycznych - dla poszczeg�lnych rodzaj�w i intensywno�ci wska�nik jest inny;
Prze��cznik podczerwieni - mo�esz za�ywa� masa�u z podczerwieni� lub bez;
Funkcja elektrostymulatora TENS - wysy�anie impuls�w elektromagnetycznych do g�rnej cz�ci cia�a - elektrody w zestawie;
Pilot - wibrator mo�e by� sterowany za pomoc� pilota zdalnego sterowania.Charakteryzuje si� �atwo�ci� obs�ugi i dysponuje automatycznymi b�d� dowolnie programowalnymi trybami pracy. Znacz�co poprawia og�lne samopoczucie jak i cyrkulacj� krwi z ca�ym organizmie. Stosuj�c MaxiFoot cyklami masa�y impuls�w TENS z dnia na dzie� wysoce poprawimy naturaln� odporno�� i wydolno�� organizmu. Silnie poprawia dzia�anie uk�adu neurologicznego pobudzaj�c i usprawniaj�c tkanki nerwowe.

Poddawanie si� i wykonywanie masa�u daje nam w skuteczny spos�b mo�liwo�� wp�ywania na w�asne �ycie w pozytywny i skuteczny spos�b. MaxiFoot to w pe�ni funkcjonalny salon refleksologii do zastosowa� domowych. Urz�dzenie zadowoli najbardziej wymagaj�c� osob� i zaskoczy bywalca stosuj�cego masa� refleksologiczny st�p w salonach, gdy� posiada najnowsz� technologie masa�u pr�dem o regulowanej mocy !

Funkcja podczerwieni w masa�u:

W tkance biologicznej wywo�uje przede wszystkim reakcje termiczne. W kontakcie ze sk�r� skutkuje ogrzaniem i wywo�uje pocenie si�. Posiada w�a�ciwo�ci biostymulacyjne i zdrowotne, st�d jej zastosowanie w przypadku b�l�w mi�niowych, leczenia kontuzji i stan�w zapalnych oraz p�ytkich zaburze� kr��enia. Z jej pomoc� mo�na leczy� takie schorzenia jak: choroby sk�ry, mi�ni, rwa kulszowa, wysokie ci�nienie krwi, stres, zm�czenie, reumatyzm, b�l g�owy, artretyzm, bezsenno��, przezi�bienia. Energia podczerwieni korzystnie wp�ywa na uk�ad sercowo naczyniowy, uk�ad oddechowy, gospodark� wodno-elektrolitow�, czynno�� wydzielnicz� nerek i wielu innych gruczo��w. Poza tym obni�a napi�cie mi�ni, zmniejsza pobudliwo�� nerwow� oraz wra�liwo�� receptorow�, przez co dzia�a uspokajaj�co i przeciwb�lowo, a tak�e znacznie przyspiesza przemian� materii. Promieniowanie podczerwone oczyszcza sk�r� i tkanki podsk�rne z toksyn i likwiduje cellulit. Korzystanie z podczerwieni dzia�a zdrowotnie nie tylko na sk�r�, ale tak�e wspomaga odchudzanie. Podczerwie� stymuluje r�wnie� produkcj� kolagenu, odpowiadaj�cego w naszym organizmie za pi�kn� i j�drn� sk�r�. Otwiera pory oraz przy�piesza kr��enie krwi i metabolizm, co powoduje szybsze wch�oni�cie preparat�w kosmetycznych na�o�onych na sk�r�, zwi�kszaj�c tym samym ich skuteczno�� i wspomagaj�c wnikanie do sk�ry substancji. Sk�ra zyskuje zdrowy koloryt, staje si� g�adka i aksamitna.
Refleksologia st�p - co to jest?

Refleksologia st�p to leczniczy masa� przywracaj�cy prawdziwe zdrowie czyli stan r�wnowagi fizycznej i emocjonalnej oraz duchowego spe�nienia.

Masa� refleksologiczny st�p:

* poprawia og�lne samopoczucie i funkcjonowanie organizmu;
* usprawnia prac� serca i cyrkulacj� krwi;
* przywraca r�wnowag� niewydolnym, przepracowanym gruczo�om;
* pomaga wyr�wna� poziom hormon�w;
* �agodzi b�le menstruacyjne
* pomaga w likwidowaniu problem�w zwi�zanych z okresem menopauzy;
* �agodzi b�le artretyczne i reumatyczne;
* skutecznie pomaga przy b�lach g�owy, tak�e migrenowych;
* reguluje prac� uk�adu trawiennego;
* pomaga w leczeniu astmy i alergii;
* oczyszcza z toksyn;
* wzmacnia uk�ad immunologiczny;
* pomaga likwidowa� b�l;
* pobudza si�y witalne organizmu;
* przywraca i r�wnowa�y energi� w organizmie;
* przynosi ulg� obola�ym, opuchni�tym stopom;
* relaksuje i odpr�a;
To tylko niekt�re z dolegliwo�ci, z kt�rymi skutecznie radzi sobie refleksologia st�p!

Masa� st�p - prastara terapia

Refleksologia st�p znana by�a i praktykowana na �wiecie od tysi�cleci. Istniej� dowody na to, �e w Chinach masa�e st�p wykonywane by�y nawet pi�� tysi�cy lat temu. R�wnie� w Indiach i Egipcie wiedziano, �e uciskanie pewnych miejsc na stopie wywo�uje efekt uzdrawiaj�cy. Fryz z grobowca Ankhmahora - najwy�szego dostojnika kr�lewskiego na Saharze, przedstawia ludzi poddawanych zabiegom na stopach, a fryz ten powsta� ponad dwa tysi�ce lat temu.

Na czym polega zabieg refleksologii st�p?

Stopa ludzka to zako�czenie oko�o 7200 nerw�w, kt�re maj� bezpo�rednie po��czenie ze wszystkimi gruczo�ami, narz�dami i cz�ciami ludzkiego cia�a. Zabieg refleksologii polega na profesjonalnym stymulowaniu obszar�w refleksyjnych na stopie, co uzdrawiaj�co wp�ywa na narz�dy wewn�trzne znajduj�ce si� w obr�bie danej strefy.

Jakie s� pozytywne efekty zabiegu refleksologicznego?

Stopa dla refleksologa to miniatura cia�a ludzkiego. Praca na stopach to doskona�y wewn�trzny prysznic dla ca�ego cia�a. Refleksy przepony u�atwi� g��bokie oddychanie, kt�re zwi�kszy ilo�� tlenu w p�ucach i zrelaksuje uk�ad nerwowy. Praca na refleksach mi�nia sercowego poprawi wydolno�� serca, usprawni kr��enie krwi. Refleksy tarczycy i pochodne do tarczycy zbalansuj� prac� metabolizmu. Refleksy m�zgu wyreguluj� wszystkie procesy fizyczne, a przysadka m�zgowa - prac� gruczo��w wydzielania wewn�trznego. Refleksy kr�gos�upa uwolni� napi�te mi�nie i wyreguluj� prac� impuls�w nerwowych. Refleksy trzustki podnios� energi� balansuj�c poziomem cukru we krwi, �ledziona i uk�ad limfatyczny u�atwi� w�a�ciwe dostarczenie minera��w oraz szybko odprowadz� zb�dne produkty z tkanek. Refleksy w�troby uformuj� prawid�ow� konsystencj� krwi, a refleksy nadnercza uwolni� energi� pokrewnych gruczo��w. Refleksy na stopach wyreguluj� i pobudz� do �ycia ca�e cia�o.

Jakie mog� by� odczucia podczas zabiegu?

Ilu ludzi - tyle r�nych odczu�. Zdrowe cia�o nie ma bol�cych miejsc w stopie. Sam zabieg jest ogromn� przyjemno�ci� i b�ogim odpr�eniem. W przypadku problem�w zdrowotnych, zablokowane refleksy mog� by� bolesne, jednak nie jest to stresuj�ce, gdy� refleksolog w swojej pracy nie przekracza granicy b�lu klienta. Masa� powoduje, i� nogi staj� si� lekkie i ta ich lekko�� z zabiegu na zabieg dodaje cz�owiekowi energii do �ycia.

Jak cz�sto stosowa� refleksologi� st�p?

Cz�sto�� stosowania zabieg�w na stopach jest uzale�nione od indywidualnych potrzeb organizmu. Zazwyczaj na pocz�tku terapii wskazany jest jeden lub dwa zabiegi tygodniowo, a w miar� poprawy samopoczucia i zmniejszenia dolegliwo�ci wyd�u�a si� czas mi�dzy masa�ami.

Czy refleksologi� st�p mo�na stosowa� u dzieci?

Refleksologia jest terapi� bardzo lubian� przez dzieci i cenion� przez rodzic�w. Mo�e towarzyszy� dziecku ju� od pierwszych tygodni �ycia. Masa� st�p u dzieci wzmacnia ich odporno��, wspomaga rozw�j umys�owy, usuwa zaburzenia snu, dra�liwo��, napady z�o�ci i inne problemy emocjonalne.

Czy masa� st�p mo�e by� stosowany w czasie ci��y?

Tak, je�li jest to ci��a niezagro�ona. Systematyczna terapia refleksologiczna usuwa mniejsze dolegliwo�ci b�lowe spowodowane zmianami zachodz�cymi w tym czasie w organizmie. Pomaga zwalczy� poranne nudno�ci, zaparcia, b�le plec�w i zaburzenia emocjonalne, mog�ce wywo�ywa� b�le g�owy i niepok�j. Cz�sto dodaje energii i oddala ryzyko nadmiernego wzrostu ci�nienia krwi.

Kto mo�e korzysta� z zabieg�w refleksologii st�p?

Praca na refleksach st�p jest pe�na uzdrawiaj�cej si�y, dlatego te� jest potrzebna osobie zdrowej, aby jak najd�u�ej utrzyma� ten drogocenny skarb jakim jest zdrowie, jest potrzebna w pocz�tkach problem�w zdrowotnych, w chronicznych schorzeniach, w stresie, w okresie wzrostu i w okresie starzenia si�. Refleksologia st�p to terapia dla ka�dego, w ka�dym wieku.

Refleksologia st�p jako profilaktyka zdrowotna

Refleksologia jest doskona�� form� profilaktyki, gdy� stopa ludzka potrafi sygnalizowa� o zaburzeniach w pracy organizmu na dwa, trzy lata wcze�niej zanim b�dzie ono odczuwalne w ciele fizycznym. Profesjonalne zabiegi zlikwiduj� przyczyny zaburzenia, zanim stworzy ono powa�niejsze problemy zdrowotne. Stosowanie zabieg�w jakie oferuje refleksologia, w naturalny spos�b pomaga zapobiega� chorobom, zapewniaj�c lepsz� jako�� �ycia i dobre samopoczucie.

Kto mo�e i powinien stosowa� zabiegi elektrostymulacji?

Zabiegi takie s� szeroko stosowane w profesjonalnym sporcie i rehabilitacji. Do niedawna nie by�y powszechnie dost�pne, teraz dzi�ki zaawansowanej technologii produkcji profesjonalnych urz�dze� do stymulacji, profesjonalne zabiegi s� dost�pne dla ka�dego w rozs�dnej cenie.
Zabiegi polecamy szczeg�lnie osobom, kt�re z r�nych powod�w nie mog� albo nie chc� wykonywa� �mudnych i m�cz�cych �wicze� na si�owni, a chc� schudn��, wymodelowa� sylwetk� czy wzmocni� mi�nie (np. brzucha).
W pakiecie program�w, urz�dzenie posiada specjalne programy przeznaczone dla kobiet po porodzie jak r�wnie� zabiegi TENS dedykowane osobom cierpi�cym na b�le kr�gos�upa.

Czym jest Metoda TENS

Metoda przezsk�rnej, elektrycznej stymulacji nerw�w - TENS (Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation), jest znana od ponad 30 lat i szeroko stosowana na �wiecie.
TENS jest odmian� elektrostymulacji, wykorzystuj�c� pr�dy impulsowe o niskiej cz�stotliwo�ci (przedzia� 1-150 Hz), zbli�onej do cz�stotliwo�ci pr�d�w fizjologicznych. Jest najcz�ciej stosowan� technik� w zwalczaniu ostrych jak i przewlek�ych zespo�ach b�lowych.
Przezsk�rna elektrostymulacja nerw�w jest niezwykle istotnym rodzajem post�powania terapeutycznego w przebiegu kompleksowego leczenia przewlek�ych zespo��w b�lowych

Zalety urz�dzenia:

- Os�abia czucie b�lu, zmniejszaj�c ilo�� sygna��w wysy�anych przez nerwy b�lowe do kory m�zgowej.
- Specjalnie ukszta�towane impulsy, powoduj� wzmo�one uwalnianie do krwiobiegu endorfin - produkowanych przez organizm neurohormon�w o dzia�aniu podobnym do morfiny.
- Zwalcza takie dolegliwo�ci jak:

1. Lumbago - nadwyr�enie mi�ni l�d�wiowych.
2. Zesp� bol�cego barku.
3. Zmiany zwyrodnieniowe kr�g�w szyjnych.
4. Artretyzm.
5. Zaburzenia ci�nienia krwi.
6. Udar m�zgu (apopleksja).
7. Pora�enie po�owicze.
8. B�l z�ba.
9. B�l brzucha.
10. Rwa kulszowa.
11. Menopauza.
12. Choroba lokomocyjna.
13. Zaburzenia seksualne (impotencja).
14. Nieprawid�owa menstruacja.
15. Bezsenno��.
16. Sztywna szyja.

Endorfiny, �agodz� na wiele godzin czucie b�lu i stymuluj� chore tkanki do regeneracji. To w�a�nie endorfiny, wp�ywaj� na popraw� zdrowia i samopoczucia. Stymulacj� TENS o cz�stotliwo�ci 4-10 Hz, mo�emy uruchomi� ten proces.
Stymulacja o parametrach 1,5-4,0 Hz, poprawia ukrwienie w miejscu otoczonym elektrodami. Prawid�owe ukrwienie, jest warunkiem dobrego funkcjonowania tkanek. Doskonale sprawdza si� ta metoda w leczeniu ran, obrz�k�w, owrzodze� sk�ry.


Zestaw zawiera:
-Masa�er
-Pilot
-Zasilacz sieciowy
-Elektrody do elektrostymulacji mi�ni
-Karta gwarancyjna - 24 miesi�cy.
-Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
-Instrukcja obs�ugi w j.polskim.MO�LIWO�� ZWROTU TOWARU DO 10 dni ! NAJLEPSZA JAKO�� ! 100% SATYSFAKCJI!

drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron